1 / 2
2 / 2

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN THAM GIA HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tin tức - Sự kiện — vào July 13, 2020 lúc 3:16 pm

Lễ ký kết thỏa thuận giữa các Lãnh đạo

Nhận lời mời về việc tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ. Sáng ngày 24/06/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, TS. Tân Hạnh, Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Phụ trách Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã đại diện Học viện ký biên bản thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết cùng TS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên kết các nguồn lực thông tin

Hệ thống liên kết hướng đến mục tiêu làm phong phú nguồn lực thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới, sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện tốt hơn để người dùng tin tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN TP. HCM.

Hệ thống được tạo lập là sự liên kết giữa giữa Sở KH&CN TP.HCM với các thành viên trên tinh thần hợp tác tự nguyện, bao gồm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, tài liệu hội thảo, luận án, luận văn, tạp chí chuyên ngành….

Nguồn tài nguyên thông tin hiện có

Địa chỉ được vận hành của hệ thống liên kết www.stinet.gov.vn, triển khai chức năng thu thập thông tin, tổ chức quản lý nguồn tin để hỗ trợ người dùng tin tìm kiếm tài liệu thuận tiện, nhanh chóng.

Hệ thống liên kết đã được triển khai thực hiện từ năm 2018. Tính đến nay đã có hơn 30 đơn vị thành viên tham gia đóng góp với hơn 336.000 tài liệu thư mục. Trong đó, có 34.793 tài liệu toàn văn về khoa học và công nghệ.

Việc triển khai hệ thống giúp các đơn vị tận dụng nguồn thông tin sẵn có của nhau, tăng cường hiệu quả đầu tư nguồn lực thông tin; tạo điều kiện gắn kết các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh.