1 / 2
2 / 2

Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sinh viên, Tin tức — vào July 19, 2018 lúc 9:12 am

Sinh viên chú ý theo dõi thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 và thực hiện theo link đính kèm  goo.gl/HpTcoa