1 / 2
2 / 2

Hội thảo Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp

Hoạt động ngoại khóa — vào January 19, 2015 lúc 9:32 am

THÔNG BÁO

V/v tham dự CT Hội thảo Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp

dành cho sinh viên năm 3, 4 ngành Công nghệ thông tin.

      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (HVCS) phối hợp cùng công ty Talent Mint Education và công ty Harvey Nash Việt Nam tổ chức buổi hội thảo Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Trong buổi hội thảo, sinh vaiên còn được trao đổi với các chuyên gia về công nghệ phần mềm của Harvey Nash Việt Nam và được giới thiệu chương trình tuyển dụng- phát triển nhân tài “FRESHER”cho sinh viên sắp ra trường.                                  

       Học viện Cơ sở thông báo đến sinh viên các thông tin về chương trình hội thảo  như sau:

1.      Thời gian & địa điểm:  7h30 sáng thứ ba, ngày 20/01/2015 tại hội trường 2A08, Học viện Cơ sở Q.9 Tp. HCM

2.      Đối tượng tham dự:

     – Sinh viên năm 4 & năm 3 ngành CNTT  (cụ thể sinh viên khóa 2011 và 2012, trừ các SV có giờ học Tiếng Anh 6-nhóm 3 của GV Võ Thị Thiên Ân vào thời gian hội thảo)

     – Các SV đạt giải thưởng trong Cuộc thi lập trình năm 2014 (Danh sách đính kèm)

3.      Nội dung:

         Phần 1: Trao giải thưởng cuộc thi lập trình 2014 và phát động cuộc thi lập trình 2015.

         Phần 2: Hội thảo về các Kỹ năng; Giới thiệu chương trình Fresher tại Harvey Nash; Định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia; Làm “Test thử – Thành công thật”  (SV tham dự có câu hỏi hay sẽ được tặng quà)

       Học viện Cơ sở thông báo để sinh viên được biết và thực hiện; đồng thời kính đề nghị Lãnh đạo Khoa CNTT 2 và Giáo viên chủ nhiệm các lớp có liên quan phối hơp với phòng Giáo vụ & CTSV trong việc phổ biến và huy động sinh viên tham dự.

     * Lưu ý: Ban cán sự các lớp điểm danh SV tham dự để có cơ sở chấm điểm rèn luyện năm học 2014-2015.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

          Thời gian : Từ 7h30 sáng thứ ba 20/01/2014

          Địa điểm: Hội trường 2A08- Học viện CNBCVT- Cơ sở quận 9- Tp.HCM

                                        

 

 

Phần

Nội dung dự kiến

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Gameshow/ Warm-up

Đuổi hình bắt chữ

7h30 – 8h00

Người điều phối

 

 Trao thưởng

Trao giải thưởng cuộc thi lập trình 2014 và phát động SV tham gia cuộc thi lập trình 2015.

8h00- 8h15

Khoa CNTT 2

 

Giới thiệu tổng quan

-Giới thiệu Chương Trình

-Giới thiệu tổng quan Harvey Nash

8h15 – 8h30

Người điều phối

Harvey Nash

 

Hành trang kỹ năng

Communication Skills

Kỹ năng giao tiếp

8h30 – 9h00

Harvey Nash

 

Hành trang nghề nghiệp

Giới thiệu về chương trình Fresher tại Harvey Nash

Chia sẻ  –  Định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia

9h00 – 9h15

 

9h15 – 9h45

Harvey Nash

 

Phản Hồi Sau Chương Trình

Hỏi – Đáp

Sinh viên phản hồi qua phiếu đánh giá được cung cấp

9h45 – 10h00

Harvey Nash Người điều phối 

 

Làm Test Thử – Thành Công Thật

3 phần (IQ, Tech, English)

10h00 – 11h30

Harvey Nash

 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ  BCVT

CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


Số :        /TB-HVCS-GV&CTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


             Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự CT Hội thảo Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp

dành cho sinh viên năm 3, 4 ngành Công nghệ thông tin.

      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (HVCS) phối hợp cùng công ty Talent Mint Education và công ty Harvey Nash Việt Nam tổ chức buổi hội thảo Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Trong buổi hội thảo, sinh vaiên còn được trao đổi với các chuyên gia về công nghệ phần mềm của Harvey Nash Việt Nam và được giới thiệu chương trình tuyển dụng- phát triển nhân tài “FRESHER”cho sinh viên sắp ra trường.                                  

       Học viện Cơ sở thông báo đến sinh viên các thông tin về chương trình hội thảo  như sau:

1.      Thời gian & địa điểm:  7h30 sáng thứ ba, ngày 20/01/2015 tại hội trường 2A08, Học viện Cơ sở Q.9 Tp. HCM

2.      Đối tượng tham dự:

     – Sinh viên năm 4 & năm 3 ngành CNTT  (cụ thể sinh viên khóa 2011 và 2012, trừ các SV có giờ học Tiếng Anh 6-nhóm 3 của GV Võ Thị Thiên Ân vào thời gian hội thảo)

     – Các SV đạt giải thưởng trong Cuộc thi lập trình năm 2014 (Danh sách đính kèm)

3.      Nội dung:

         Phần 1: Trao giải thưởng cuộc thi lập trình 2014 và phát động cuộc thi lập trình 2015.

         Phần 2: Hội thảo về các Kỹ năng; Giới thiệu chương trình Fresher tại Harvey Nash; Định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia; Làm “Test thử – Thành công thật”  (SV tham dự có câu hỏi hay sẽ được tặng quà)

       Học viện Cơ sở thông báo để sinh viên được biết và thực hiện; đồng thời kính đề nghị Lãnh đạo Khoa CNTT 2 và Giáo viên chủ nhiệm các lớp có liên quan phối hơp với phòng Giáo vụ & CTSV trong việc phổ biến và huy động sinh viên tham dự.

     * Lưu ý: Ban cán sự các lớp điểm danh SV tham dự để có cơ sở chấm điểm rèn luyện năm học 2014-2015.

 

Nơi nhận :

– SV khóa 2011, 2012 ngành CNTT(th/h) ;

– PGĐ (thay b/c)

– Lãnh đạo Khoa CNTT 2(p/h)

– GVCN các lớp liên quan ( p/h)

– Bảng tin SV, Website HVCS

Lưu VT, GV&CTSV (2)

TL PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỜ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO VỤ & CTSV

 

 

ThS. Vũ Mạnh Tường

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

          Thời gian : Từ 7h30 sáng thứ ba 20/01/2014

          Địa điểm: Hội trường 2A08- Học viện CNBCVT- Cơ sở quận 9- Tp.HCM

                                        

 

Phần

Nội dung dự kiến

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Gameshow/ Warm-up

Đuổi hình bắt chữ

7h30 – 8h00

Người điều phối

 

 Trao thưởng

Trao giải thưởng cuộc thi lập trình 2014 và phát động SV tham gia cuộc thi lập trình 2015.

8h00- 8h15

Khoa CNTT 2

 

Giới thiệu tổng quan

-Giới thiệu Chương Trình

-Giới thiệu tổng quan Harvey Nash

8h15 – 8h30

Người điều phối

Harvey Nash

 

Hành trang kỹ năng

Communication Skills

Kỹ năng giao tiếp

8h30 – 9h00

Harvey Nash

 

Hành trang nghề nghiệp

Giới thiệu về chương trình Fresher tại Harvey Nash

Chia sẻ  –  Định hướng nghề nghiệp từ các chuyên gia

9h00 – 9h15

 

9h15 – 9h45

Harvey Nash

 

Phản Hồi Sau Chương Trình

Hỏi – Đáp

Sinh viên phản hồi qua phiếu đánh giá được cung cấp

9h45 – 10h00

Harvey Nash Người điều phối 

 

Làm Test Thử – Thành Công Thật

3 phần (IQ, Tech, English)

10h00 – 11h30

Harvey Nash