1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Trình độ Đại học

THÔNG TIN ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học: 1. Thông tin đề án: Đề án mở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đề án mở ngành KT Điều khiển và Tự…

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung Điều chỉnh kế hoạch và tiến trình đào tạo  

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Các chuyên ngành: Internet Marketing Phân tích dữ liệu Marketing số Truyền thông Marketing Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp Quản trị Marketing Thương mại điện tử Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: 7329001 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ đa phương tiện Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện (áp dung từ khóa 2018 trở về trước) Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện (áp dụng từ khóa…

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Mã ngành: 7480202 Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin Chương trình khung ngành An toàn thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước) Chương trình khung ngành An toàn thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Kỹ thuật máy tính Hệ thống thông tin Khoa học máy tính Máy tính và truyền thông dữ liệu Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2018…

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207 Chuyên ngành: Mạng và dịch vụ Internet Thông tin vô tuyến và di động Hệ thông IoT Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình khung ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước Chương trình khung…