1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:10 pm

Mã ngành: 7520207

Chuyên ngành:

  • Mạng và dịch vụ Internet
  • Thông tin vô tuyến và di động
  • Hệ thông IoT

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chương trình khung ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước

Chương trình khung ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi