1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Cao đẳng Công nghệ thông tin

Trình độ Cao đẳng — vào March 28, 2014 lúc 6:22 pm

Mã ngành: C480201

Các chuyên ngành:

  • Hệ thống thông tin
  • Công nghệ phần mềm

Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-CNTT_933-QD-HV