THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
Tính đến 17h ngày 10/09/2011
STT HỆ TÊN NGÀNH MĂ NGÀNH CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG
HỒ SƠ
GHI CHÚ
NỘP RÚT C̣n lại  
1 ĐẠI HỌC KT Điện tử, tuyền thông 101 120 41 1 40 Khối A
2 CNKT Điện, điện tử 102 50 25 3 22 Khối A
3 Công nghệ thông tin 104 120 26 1 25 Khối A
TỔNG CỘNG   290 92 5 87