HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
TR­êNG Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT C¬ së t¹i TP. Hå ChƯ Minh            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngµy  10 Th¸ng  9  N¨m 2011
DANH SÁCH THÍ SINH
®¨NG Kư XĐt TUYÓn NGUYÖn Väng 2 (NV2)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm Số TT hồ sơ ĐKXT ngành Ngày nhận hồ sơ ĐKXT Ngày trả hồ sơ ĐKXT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Nguyễn Thị ái                            25/06/92 Nữ NHSA.00349    2NT   1.50   5.50   5.00  12.00 99.99.00526 C68 26-08-2011   -  -    
2 Dương Thị Thúy An                        25/01/93 Nữ DMSA.00133    1     2.25   3.75   3.50   9.50 56.11.00634 C68 30-08-2011   -  -    
3 Nguyễn Kim Yến An                          /  /91 Nữ SPDD1.05601    1     4.00   1.75   3.50   9.50 50.75.75001 C67 09-09-2011   -  -    
4 Phạm Thị Thúy An                         23/12/93 Nữ MBSA.13827    1     2.25   5.00   3.25  10.50 36.01.00013 C67 06-09-2011 09-09-2011
5 Trần Hoàng An                            18/06/93   KSAA.08611 06 2     3.00   4.25   3.25  10.50 29.14.00113 C66 07-09-2011   -  -    
6 Lê Nguyễn Trường Ân                      18/08/93   GTSA.02026    2NT   2.75   4.50   3.25  10.50 35.24.17728 C66 06-09-2011   -  -    
7 Trần Hoàn Thiên Ân                       09/01/93 Nữ KSAA.16261    1     3.75   4.50   3.25  11.50 42.52.00874 C68 09-09-2011   -  -    
8 Đặng Vân Anh                             17/10/93 Nữ QSKA.00118    2     4.75   5.50   4.75  15.00 48.01.00031 402 26-08-2011   -  -    
9 Dương Mai Anh                            03/01/93 Nữ BVHA.00238    2     7.00   5.00   4.00  16.00 15.05.00372 401 06-09-2011   -  -    
10 Hoàng Bảo Anh                            08/09/93 Nữ KSAA.12334    1     2.75   3.75   4.25  11.00 40.68.00382 C67 29-08-2011   -  -    
11 Hoàng Tuấn Anh                           15/09/93   BVSA.00019    3     1.50   4.50   5.25  11.50 02.40.00003 C66 01-09-2011   -  -    
12 Huỳnh Lê Hoàng Anh                       09/12/93 Nữ DTTA.00278    2     5.25   4.50   4.25  14.00 02.32.00016 C67 07-09-2011   -  -    
13 Lê Thị Ngọc Anh                          11/04/93 Nữ KSAA.06604    2     4.75   6.50   5.25  16.50 45.01.00053 401 06-09-2011   -  -    
14 Lê Tuấn Anh                              13/07/91   SPS.00564    3     6.75   6.00   6.25  19.00 99.99.00183 104 29-08-2011   -  -    
15 Nguyễn Minh Anh                          01/04/93   QSKD1.05745 06 3     6.75   5.00   4.25  16.00 02.83.00004 401 05-09-2011   -  -    
16 Nguyễn Thị Lan Anh                       05/10/93 Nữ NHHA.00670    1     6.00   6.50   4.50  17.00 28.44.00284 402 29-08-2011   -  -    
17 Nguyễn Thị Lan Anh                       02/10/93 Nữ QSTA.03629    2NT   4.50   4.25   4.50  13.50 99.99.00007 402 29-08-2011 10-09-2011
18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh                     18/08/92 Nữ KSAA.04171    2     4.25   6.00   5.00  15.50 48.00.00019 402 01-09-2011   -  -    
19 Nguyễn Thị Trâm Anh                      06/05/93 Nữ KSAA.22369    1     2.75   4.50   5.50  13.00 34.35.01423 402 29-08-2011 07-09-2011
20 Nguyễn Thị Trâm Anh                      06/05/93 Nữ HUID1.80116    1     2.75   3.00   3.50   9.50 34.00.00856 C68 29-08-2011   -  -    
21 Nguyễn Thị Vân Anh                       09/08/93 Nữ DTTD1.23229    3     4.00   3.25   4.00  11.50 02.S2.00973 C68 31-08-2011   -  -    
22 Nguyễn Thuỳ Ngọc Anh                     24/03/93 Nữ SGDA.00415    2     2.50   3.75   4.50  11.00 48.19.00198 C67 05-09-2011   -  -    
23 Nguyễn Tuấn Anh                          18/11/93   YQSA.00354 06 3     4.00   6.75   5.25  16.00 02.14.00028 104 07-09-2011   -  -    
24 Nguyễn Việt Anh                          20/01/92   SPKA.00259    2     2.50   4.00   4.00  10.50 02.30.00044 C66 25-08-2011   -  -    
25 Nguyễn Vũ Hùng Anh                       23/02/92   BVSA.00036    2     3.50   4.50   5.25  13.50 98.42.00002 102 29-08-2011   -  -    
26 Phạm Thị Vân Anh                         05/12/93 Nữ QSKD1.05764    3     5.75   5.50   5.00  16.50 02.46.00038 401 05-09-2011   -  -    
27 Phạm Thị Vân Anh                         10/05/93 Nữ QSXD1.05698    2     6.50   3.25   1.75  11.50 52.01.00039 C67 25-08-2011   -  -    
28 Huỳnh Thị Ngọc ánh                       04/05/93 Nữ KSAA.05342    2     4.00   5.50   5.50  15.00 49.02.00031 401 25-08-2011   -  -    
29 Lê Thị Ngọc ánh                          19/06/93 Nữ SGDA.37258    2NT   5.00   3.50   4.50  13.00 39.02.00003 402 06-09-2011   -  -    
30 Nguyễn Thị ánh                           22/01/93 Nữ DMSD1.00380 06 2NT   6.00   2.75   4.00  13.00 28.92.00271 401 07-09-2011   -  -    
31 Diệp Trí Bảo                             06/11/93   QSBA.00423    2NT   5.25   6.00   4.50  16.00 53.12.00001 101 30-08-2011   -  -    
32 Ngô Hoàng Thái Bảo                       30/01/93   HUID1.70147    1     2.00   6.00   2.75  11.00 42.26.03044 C67 09-09-2011   -  -    
33 Nguyễn Đăng Bảo                          07/09/93   NLSA.00560    1     1.75   5.00   3.75  10.50 42.32.00282 C65 05-09-2011   -  -    
34 Phan Ngọc Bảo                            06/10/93   DTTA.16996    1     1.75   3.50   3.50   9.00 39.16.00379 C67 29-08-2011   -  -    
35 Bùi Thị Bích                             14/12/93 Nữ QSKA.00224    1     1.25   3.75   3.50   8.50 38.56.00291 C67 06-09-2011   -  -    
36 Phạm Thị Ngọc Bích                       04/10/91 Nữ BVSA.00078    1     3.00   4.50   3.25  11.00 99.99.00092 C67 06-09-2011   -  -    
37 Vơ Ngọc Bích                             19/07/93 Nữ HUID1.70215    1     5.50   3.25   2.00  11.00 46.25.03439 C67 29-08-2011   -  -    
38 Bùi Công Binh                            20/05/93   NHSA.00472    2NT   5.25   5.75   5.50  16.50 99.99.00014 104 29-08-2011   -  -    
39 Nguyễn Thế B́nh                          19/01/93   BVSA.00083    2NT   3.75   4.25   3.00  11.00 41.38.00001 C66 29-08-2011   -  -    
40 Tống Khánh B́nh                          30/09/93 Nữ DMSA.00907    2     5.00   4.50   5.50  15.00 47.13.00001 402 01-09-2011 09-09-2011
41 Vơ Thái B́nh                             09/04/92   BVSA.00088    1     2.25   3.75   4.00  10.00 42.E2.00044 C66 08-09-2011   -  -    
42 Vũ Quốc B́nh                             08/11/92   DQNA.00519    1     2.50   3.25   2.50   8.50 38.11.00623 C65 06-09-2011 09-09-2011
43 Vũ Xuân B́nh                             12/12/93   KSAA.11882    1     5.25   5.50   5.50  16.50 43.25.00344 101 05-09-2011   -  -    
44 Đặng Trung Cang                          29/10/93   BVSA.01258    2     2.00   4.75   4.00  11.00 51.01.00001 C65 29-08-2011   -  -    
45 Lê Minh Cảnh                             09/07/92   QSTA.02894    1     3.50   5.25   4.50  13.50 49.37.00001 402 06-09-2011   -  -    
46 Trần Đ́nh Cầu                            05/10/93   BVSA.00095    1     3.25   5.50   2.75  11.50 47.09.00002 C65 01-09-2011   -  -    
47 Hoàng Thị Khánh Châu                     03/06/93 Nữ KSAA.02672    2     4.75   4.50   5.75  15.00 33.01.00009 402 29-08-2011   -  -    
48 Lê Thị Ngọc Châu                         14/02/92 Nữ BVSA.00107    2     2.25   4.25   4.50  11.00 02.S1.00002 C67 29-08-2011   -  -    
49 Lê Thị Yến Châu                          03/03/93 Nữ HHKD1.00163    1     5.25   3.75   4.25  13.50 42.14.00149 401 31-08-2011   -  -    
50 Nguyễn Minh Châu                         24/06/93   HHKD1.00161    2     5.00   4.75   4.00  14.00 49.02.00004 401 29-08-2011 09-09-2011
51 Nguyễn Ngọc Minh Châu                    16/08/93 Nữ DMSD1.00614    2     5.25   3.75   3.75  13.00 44.03.00023 C67 29-08-2011   -  -    
52 Nguyễn Quỳnh Châu                        01/01/93 Nữ QSXD1.05884    3     7.25   3.50   4.50  15.50 02.02.00040 401 29-08-2011   -  -    
53 Nguyễn Thị Mỹ Châu                       01/05/93 Nữ BVSA.01325    2NT   2.75   4.50   4.50  12.00 34.37.00087 C67 30-08-2011   -  -    
54 Nguyễn Trần Bảo Châu                     19/11/93 Nữ BVSA.00100    2     2.75   4.75   5.25  13.00 02.61.00001 C67 26-08-2011   -  -    
55 Trần Thị Kim Châu                        13/04/93 Nữ MBSA.00823    3     5.25   5.50   4.00  15.00 02.34.00058 402 26-08-2011   -  -    
56 Phạm Ngọc Lan Chi                        30/05/93 Nữ SGDD1.23510    2     6.25   5.00   4.75  16.00 02.59.00055 401 26-08-2011   -  -    
57 Phan Lan Chi                             20/07/93 Nữ SGDD1.23521    3     6.75   1.00   3.75  11.50 02.45.00121 C67 26-08-2011   -  -    
58 Phùng Thị Diệu Chi                       25/06/93 Nữ DTTA.01051    3     3.25   4.25   2.50  10.00 02.22.00111 C68 29-08-2011   -  -    
59 Nguyễn Trung Chí                         23/05/93   KSAA.15333    1     4.25   5.50   4.50  14.50 30.08.00750 101 06-09-2011   -  -    
60 Nguyễn Lê Chiến                          27/07/93   BVSA.00114    2     2.75   4.25   2.75  10.00 47.01.00001 C66 05-09-2011   -  -    
61 Huỳnh Nguyễn Hoài Chung                  08/05/93 Nữ DDQA.31045    1     5.25   5.00   3.75  14.00 34.35.38928 402 29-08-2011   -  -    
62 Lê Trần Minh Chung                       01/09/93   LPSA.03374 06 2NT   2.75   3.00   3.75   9.50 37.32.00982 C67 09-09-2011   -  -    
63 Phạm Thị Kim Chung                       26/02/93 Nữ KSAA.15364    1     5.75   5.50   4.50  16.00 40.22.00755 401 29-08-2011   -  -    
64 Trần Kim Chung                           12/10/92   QSCA.00140    1     2.25   5.25   3.25  11.00 46.26.04508 C66 29-08-2011   -  -    
65 Nguyễn Quang Chương                      28/08/88   KSAA.06751    2NT   6.50   6.50   4.50  17.50 99.99.00055 401 01-09-2011   -  -    
66 Nguyễn Thị Ngọc Chương                   07/09/93 Nữ DMSA.01351    2NT   2.75   4.00   3.75  10.50 41.10.00224 C67 09-09-2011   -  -    
67 Huỳnh Văn Công                           19/09/92   HUIA.02858    1     1.25   4.50   3.50   9.50 63.16.00024 C65 09-09-2011   -  -    
68 Ninh Thị Cúc                             21/06/92 Nữ KSAA.07774    1     5.75   4.50   3.50  14.00 28.10.00082 401 29-08-2011   -  -    
69 Nguyễn Hữu Cuộc                          24/10/93   QSTA.04284    1     2.00   3.50   2.75   8.50 56.08.00007 C66 08-09-2011 09-09-2011
70 Diệp Thế Cường                           26/08/93   BVSA.01329    2     4.75   4.50   2.75  12.00 35.16.05906 C67 29-08-2011   -  -    
71 Hà Viết Cường                            28/04/92   QSBA.00903    1     4.25   5.50   5.00  15.00 40.60.01149 104 30-08-2011   -  -    
72 Nguyễn Phạm Huy Cường                    19/12/93   BVSA.00135    3     3.00   3.50   3.25  10.00 02.17.00001 C66 30-08-2011   -  -    
73 Nguyễn Việt Cường                        28/06/93   DTTA.17088    2     4.00   4.00   3.00  11.00 37.02.00967 C67 29-08-2011 09-09-2011
74 Nguyễn Việt Cường                        28/06/93   DTTA.17088    2     4.00   4.00   3.00  11.00 37.02.00967 C66 09-09-2011   -  -    
75 Phạm Phú Cường                           20/01/93   BVHA.00583    2NT   6.00   4.25   3.50  14.00 27.41.00065 104 06-09-2011   -  -    
76 Sái Anh Cường                            15/08/93   QSKA.00366    2NT   3.25   5.75   5.25  14.50 99.99.00435 401 29-08-2011   -  -    
77 Vơ Xuân Cường                            10/10/93   GTSA.03641    2NT   4.25   3.25   3.50  11.00 35.29.23457 C67 06-09-2011   -  -    
78 Liên Hưng Đại                            16/11/92   BVSA.00215    1     3.00   3.50   4.50  11.00 02.S2.00105 C65 26-08-2011   -  -    
79 Nguyễn Lê Đại                            15/04/93   MBSA.01856    2     4.50   5.50   3.50  13.50 35.15.05429 C67 09-09-2011 10-09-2011
80 Nguyễn Thúy Dân                          01/01/93 Nữ GSAA.00342    1     2.75   4.00   3.50  10.50 46.26.03675 C66 05-09-2011   -  -    
81 Đỗ Triệu Dâng                            12/09/92   KSAA.18695    2NT   3.00   5.50   6.00  14.50 35.08.03399 401 26-08-2011 10-09-2011
82 Lê Ngọc Đăng                             15/12/93   QSCA.00285    2NT   2.50   3.50   3.50   9.50 41.09.00460 C66 30-08-2011   -  -    
83 Nguyễn Hữu Danh                          12/08/92   KSAA.01441    2     4.25   4.25   4.25  13.00 98.03.00004 C68 06-09-2011   -  -    
84 Thái Hồng Danh                           13/04/93   QSBA.01017    3     6.25   5.75   4.25  16.50 02.56.00103 104 26-08-2011   -  -    
85 Đặng Thị Anh Đào                         16/05/93 Nữ BVSA.00212    1     3.50   3.75   3.75  11.00 46.14.04526 C67 30-08-2011   -  -    
86 Đoàn Thị Đào                             30/03/93 Nữ TDLA.00462    1     3.00   3.75   3.50  10.50 43.20.00059 C68 26-08-2011   -  -    
87 Lê Thị Hồng Đào                          15/11/93 Nữ KSAA.15633    2NT   5.25   5.75   6.00  17.00 56.20.00795 401 09-09-2011   -  -    
88 Thái Anh Đào                             29/07/92 Nữ QSXD1.06272    2     7.00   2.25   3.50  13.00 02.30.00013 C68 26-08-2011   -  -    
89 Nguyễn Thanh Đạo                         01/11/93   SPKA.13839    1     3.50   5.25   4.25  13.00 34.46.02016 102 06-09-2011   -  -    
90 Lê Hữu Đạt                               12/06/93   HUIA.05505    2NT   2.75   5.00   3.25  11.00 37.17.00555 C65 25-08-2011   -  -    
91 Lê Thành Đạt                             27/06/93   NHSA.10033    2     4.50   5.25   5.50  15.50 37.03.00604 401 25-08-2011 30-08-2011
92 Lê Thành Đạt                             27/06/93   DMSD1.10208    2     5.75   5.50   4.25  15.50 37.03.00420 401 30-08-2011   -  -    
93 Lê Thế Đạt                               27/04/92   GTSA.09797    2NT   3.50   4.25   3.50  11.50 28.19.00718 C67 06-09-2011   -  -    
94 Trần Thành Đạt                           27/03/92   QSCA.00274    1     1.25   4.25   3.25   9.00 63.09.00262 C66 05-09-2011   -  -    
95 Lê Thị Mỹ Diễm                           03/09/93 Nữ LPSD1.08789    1     3.50   4.50   3.75  12.00 47.07.00001 C67 06-09-2011   -  -    
96 Nguyễn Thị Ngọc Diễm                     27/11/93 Nữ KSAA.01444    3     4.25   4.75   5.00  14.00 02.06.00004 C67 30-08-2011   -  -    
97 Nguyễn Thị Thu Diễm                      10/10/93 Nữ BVSA.00148    2NT   3.25   3.50   3.25  10.00 48.62.00056 C66 29-08-2011   -  -    
98 Trần Ngọc Diễm                           08/12/93 Nữ QSBA.01052    1     3.25   5.00   4.25  12.50 56.05.00003 C67 09-09-2011   -  -    
99 Vơ Ngọc Thu Diễm                         11/11/93 Nữ DDQA.31299    3     5.25   5.50   5.75  16.50 99.99.92780 401 08-09-2011   -  -    
100 Nguyễn Phạm Phước Diển                   25/06/93   GTSA.06309    1     1.50   4.25   4.25  10.00 56.24.00341 C67 09-09-2011   -  -    
101 Phạm Văn Diện                            04/11/93   KSAA.10624    2NT   5.25   4.50   5.50  15.50 25.81.00235 101 30-08-2011   -  -    
102 Bùi Xuân Diệu                            30/04/93   SPKA.13037    1     4.25   5.00   5.50  15.00 54.19.00002 101 10-09-2011   -  -    
103 Mai Thị Hoàng Diệu                       06/10/93 Nữ DTTA.01552    1     4.50   4.50   4.25  13.50 40.49.00364 401 29-08-2011 10-09-2011
104 Nguyễn Thanh Diệu                        30/10/93 Nữ QSBA.01068    3     4.75   5.75   4.75  15.50 02.01.00031 402 26-08-2011   -  -    
105 Nguyễn Công Đoàn                         04/05/93   BVSA.00240    1     3.00   3.50   3.25  10.00 40.11.00479 C66 06-09-2011   -  -    
106 Trần Hoàng Đông                          29/12/93   BVSA.00243    2     3.50   5.25   3.25  12.00 53.15.00001 C65 29-08-2011   -  -    
107 Trần Phước Đông                          10/12/93   KSAA.01263    1     4.50   6.00   5.50  16.00 47.25.00003 101 05-09-2011   -  -    
108 Vũ Trung Đông                            27/07/93   BVSA.01344    1     0.75   4.50   4.25   9.50 38.31.00001 C66 06-09-2011   -  -    
109 Ngô Quang Dự                             18/04/92   CSSA.00744    1     5.00   5.00   4.75  15.00 42.02.05452 101 09-09-2011   -  -    
110 Lê Anh Đức                               03/07/93   QSBA.01754    1     3.25   6.25   5.50  15.00 40.15.00560 104 31-08-2011   -  -    
111 Phạm Minh Đức                            25/07/93   QSBA.01805    2     2.50   6.50   4.75  14.00 52.03.00004 102 29-08-2011   -  -    
112 Vơ Như Đức                               24/09/93   NHHA.02084    1     6.50   4.50   4.25  15.50 23.22.00080 104 29-08-2011   -  -    
113 Đào Thị Thùy Dung                        04/04/93 Nữ QSXD1.06079    1     6.50   3.75   3.75  14.00 46.25.00869 C67 30-08-2011   -  -    
114 Lại Thị Mỹ Dung                          01/09/93 Nữ NHSA.00911 04 2     3.00   3.50   4.75  11.50 02.59.00037 402 25-08-2011   -  -    
115 Nguyễn Thị Thùy Dung                     29/11/93 Nữ LPSD1.08829    1     4.75   4.00   3.75  12.50 44.28.00014 402 25-08-2011   -  -    
116 Phạm Thị Mỹ Dung                         09/05/93 Nữ BVSA.00167    2     2.25   4.50   2.75   9.50 41.15.00004 C67 29-08-2011   -  -    
117 Vũ Thị Ngọc Dung                         28/05/93 Nữ DTHD1.05916    2NT   5.25   2.25   3.50  11.00 44.25.00382 C67 05-09-2011   -  -    
118 Đào Duy Dũng                             01/09/93   ANSA.00216    2NT   4.75   5.25   3.75  14.00 37.00.00478 104 06-09-2011   -  -    
119 Trần Bá Dũng                             11/01/91   CSSA.00689    1     2.25   6.50   5.25  14.00 42.02.05407 102 08-09-2011   -  -    
120 Đỗ Huỳnh Dương                           18/12/92   BVSA.01262    1     2.00   4.25   4.00  10.50 54.00.00440 C65 30-08-2011   -  -    
121 Tống Dương                               22/07/92   GSAA.00496    2NT   3.00   3.50   3.25  10.00 99.99.00040 C65 31-08-2011   -  -    
122 Cao Thái Duy                             26/02/93   BVSA.00182    2NT   1.75   4.25   3.00   9.00 53.06.00001 C65 05-09-2011   -  -    
123 Hồ Lâm Quang Duy                         22/03/93   QSQA.00184    2     2.50   4.75   3.75  11.00 41.21.00887 C66 29-08-2011   -  -    
124 Huỳnh Liêm Duy                           04/04/93   KTSA.00219    1     4.25   4.50   4.50  13.50 50.31.31004 402 09-09-2011   -  -    
125 Nguyễn Anh Duy                           09/09/93   DMSA.17863    1     1.25   4.25   3.25   9.00 54.01.00003 C67 29-08-2011   -  -    
126 Nguyễn Trọng Duy                         27/07/93   QSQA.01537    3     1.75   5.75   5.00  12.50 55.02.00001 C66 07-09-2011   -  -    
127 Trần Ngọc Duy                            24/05/93   DMSA.01963    3     4.75   5.50   4.75  15.00 02.S2.01214 402 01-09-2011 09-09-2011
128 Trần Ngọc Duy                            18/12/93   BVSA.01336    2NT   3.50   4.25   3.25  11.00 37.37.00001 C66 06-09-2011   -  -    
129 Trần Quốc Duy                            29/09/93   GSAA.00378    3     2.00   4.50   3.75  10.50 02.93.00001 C67 26-08-2011   -  -    
130 Hồ Thị Cẩm Duyên                         02/10/93 Nữ YQSA.00381    1     6.75   6.00   4.50  17.50 38.03.00014 401 31-08-2011   -  -    
131 Lê Thị Mỹ Duyên                          28/02/93 Nữ BVSA.00184    1     1.50   3.50   4.25   9.50 40.23.00001 C67 09-09-2011   -  -    
132 Nguyễn Thị Mỷ Duyên                      02/10/93 Nữ BVSA.00188    2NT   2.50   3.75   3.00   9.50 49.06.00019 C67 29-08-2011   -  -    
133 Nguyễn Thị Thu Duyên                     20/01/93 Nữ QSKA.04847    2     5.50   4.75   4.00  14.50 35.15.05675 402 29-08-2011   -  -    
134 Nguyễn Trần Mỹ Duyên                     24/05/93 Nữ KSAA.21226    2     5.00   5.00   6.00  16.00 39.01.00269 402 05-09-2011   -  -    
135 Phạm Thi Duyên                           21/07/93 Nữ DMSA.02071    2NT   3.75   5.25   5.25  14.50 33.27.00054 402 29-08-2011   -  -    
136 Phạm Thủy Duyên                          07/03/93 Nữ KSAA.12754    2     4.00   4.75   4.50  13.50 32.24.00426 401 05-09-2011   -  -    
137 Phạm Thị Duyên                           21/07/93 Nữ HHKD1.00295    2NT   7.50   5.25   3.75  16.50 33.27.00020 401 29-08-2011   -  -    
138 Trần Thị Cẩm Duyên                       14/08/93 Nữ KQSA.01559    2     2.50   5.50   3.75  12.00 C2.  .00336 C65 29-08-2011   -  -    
139 Trần Thị Mỹ Duyên                        13/09/93 Nữ HCSA.00643    2NT   3.00   3.50   3.50  10.00 37.37.00483 C66 31-08-2011   -  -    
140 Vơ Ngọc Kỳ Duyên                         27/06/93 Nữ KSAA.04984    3     3.00   4.50   4.50  12.00 02.53.00026 C68 09-09-2011   -  -    
141 Đinh Thế Duyệt                           27/01/92   KSAA.03453    3     5.50   5.50   5.75  17.00 98.  .00013 401 25-08-2011   -  -    
142 Cao ánh Duyệt                            09/05/93   KSAA.12244    1     3.75   3.50   3.50  11.00 40.03.00376 C66 07-09-2011   -  -    
143 Đinh Thị Thuỳ Giang                      28/08/93 Nữ HUIA.06526    1     2.25   4.50   3.50  10.50 36.30.00009 C68 07-09-2011   -  -    
144 Nguyễn Hương Giang                       24/02/93 Nữ KSAA.03184    2     5.50   4.50   5.50  15.50 02.76.00011 401 05-09-2011   -  -    
145 Nguyễn Trường Giang                      08/10/92   TLSA.00233    3     3.75   4.00   3.50  11.50 02.12.00066 C65 26-08-2011   -  -    
146 Phạm Thị Nhất Giang                      02/03/93 Nữ KSAA.22612    2NT   5.25   6.00   4.75  16.00 35.20.11541 402 29-08-2011   -  -    
147 Trần Thu Giang                           29/08/93 Nữ KSAA.22016    2NT   4.50   5.75   5.00  15.50 37.42.00909 401 30-08-2011   -  -    
148 Vũ Hương Giang                           27/02/93 Nữ KSAA.10807    3     4.75   7.50   5.25  17.50 99.99.00249 402 05-09-2011   -  -    
149 Đào Thị Ngọc Giàu                        19/02/93 Nữ KSAA.19537    1     2.25   4.50   4.25  11.00 50.94.94008 C67 30-08-2011   -  -    
150 Nguyễn Tấn Giàu                          20/03/93   BVSA.00271    2     3.50   5.50   4.75  14.00 44.02.00002 102 31-08-2011   -  -    
151 Đào Thị Hà                               06/07/93 Nữ NHFD1.01740    2NT   5.50   4.00   4.75  14.50 15.31.09035 402 06-09-2011   -  -    
152 Giang Thị Thu Hà                         17/03/93 Nữ BVHA.01196    1     4.50   6.50   3.75  15.00 26.52.00220 402 06-09-2011   -  -    
153 Huỳnh Thị Ngọc Hà                        17/07/93 Nữ DDQA.32628    2NT   3.75   7.50   3.50  15.00 34.17.37198 101 29-08-2011   -  -    
154 Huỳnh Thị Thu Hà                         20/07/93 Nữ MBSD1.32540    1     5.00   3.00   2.75  11.00 38.05.00291 C67 30-08-2011   -  -    
155 Nguyễn Minh Hà                           20/09/93   QSKA.00807    1     3.50   4.75   5.50  14.00 40.19.00844 402 26-08-2011   -  -    
156 Nguyễn Thị Hà                            10/08/93 Nữ NHSA.01591    3     5.25   5.75   5.50  16.50 02.45.00047 401 25-08-2011   -  -    
157 Nguyễn Thị Hà                            01/07/93 Nữ DTTD1.24460    1     4.50   5.25   4.75  14.50 42.18.00955 402 29-08-2011   -  -    
158 Nguyễn Thị Hà                            01/03/93 Nữ QSBA.01939    1     3.25   3.25   3.50  10.00 29.32.00712 C67 01-09-2011   -  -    
159 Nguyễn Thu Hà                            16/03/93 Nữ TMAA.06539    3     5.75   5.25   5.75  17.00 03.02.00048 402 30-08-2011   -  -    
160 Phùng Thị Hà                             17/07/91 Nữ QSKD1.06171    2     4.50   3.50   5.00  13.00 41.00.01283 C68 06-09-2011   -  -    
161 Trần Thị Mỹ Hà                           27/03/93 Nữ KSAA.11409    1     5.00   6.00   5.50  16.50 40.02.00300 402 06-09-2011   -  -    
162 Lại Huy Hải                              16/06/93   BVSA.00287    3     2.75   6.75   4.75  14.50 02.S2.00089 C65 31-08-2011   -  -    
163 Lê Thị Thanh Hải                         05/07/93 Nữ LPSA.00588    2NT   4.25   4.50   4.75  13.50 48.11.00065 401 29-08-2011   -  -    
164 Ngô Văn Hải                              02/02/93   KSAA.13090    1     5.50   6.00   4.50  16.00 40.15.00472 401 29-08-2011   -  -    
165 Nguyễn Đức Hải                           26/02/93   BVSA.01508    2NT   3.00   3.50   3.75  10.50 32.44.01201 C65 06-09-2011   -  -    
166 Nguyễn Văn Hải                           02/03/93   BVSA.00285    1     4.75   4.00   3.25  12.00 40.02.01618 C67 10-09-2011   -  -    
167 Nguyễn Xuân Hải                          10/07/93   DMSA.03190 06 1     2.25   3.50   3.50   9.50 30.08.00656 C67 30-08-2011   -  -    
168 Phạm Lư Hải                              02/04/91   DTT.03064    1     4.25   4.00   5.50  14.00 44.28.00006 401 25-08-2011   -  -    
169 Phạm Ngọc Hải                            02/03/90   DMSA.03244    1     2.50   3.50   3.50   9.50 99.99.00715 C65 31-08-2011 06-09-2011
170 Phạm Ngọc Hải                            02/03/90   DMSA.03244    1     2.50   3.50   3.50   9.50 99.99.00715 C66 06-09-2011   -  -    
171 Đỗ Lê Ngọc Hân                           13/02/93 Nữ HHKD1.00446    3     5.25   3.50   6.00  15.00 02.34.00010 401 25-08-2011 07-09-2011
172 Nguyễn Thị Ngọc Hân                      07/12/93 Nữ KSAA.19538    1     2.00   4.00   5.00  11.00 50.94.94005 C67 30-08-2011   -  -    
173 Huỳnh Thị Hằng                           29/12/93 Nữ DTTD1.24758    3     3.75   5.00   3.25  12.00 02.07.00086 C67 09-09-2011   -  -    
174 Lê Thị Thanh Hằng                        14/11/93 Nữ QSQD1.00243    3     6.25   4.75   3.75  15.00 02.19.00001 401 25-08-2011 10-09-2011
175 Lê Thị Thu Hằng                          12/03/93 Nữ DDQA.33314    1     4.00   4.75   5.25  14.00 34.24.38200 402 29-08-2011   -  -    
176 Nguyễn Thị Hằng                          08/10/92 Nữ QSXD1.06586    2NT   8.00   4.50   2.00  14.50 28.23.00297 401 30-08-2011   -  -    
177 Nguyễn Thị Mỹ Hằng                       12/11/93 Nữ KSAA.02945    2     5.25   6.75   4.50  16.50 47.13.00010 402 07-09-2011   -  -    
178 Phạm Thị Phương Hằng                     19/01/93 Nữ KSAA.12098    1     4.50   5.50   4.75  15.00 43.03.00365 402 01-09-2011   -  -    
179 Quách Thị Thu Hằng                       02/07/93 Nữ KSAA.14286    1     5.25   4.25   5.50  15.00 99.99.00607 402 05-09-2011   -  -    
180 Trác Thị Thuư Hằng                       02/10/93 Nữ QSTA.04628    2     2.75   6.50   4.25  13.50 48.16.00170 401 06-09-2011   -  -    
181 Trương Thị Hằng                          12/05/93 Nữ HUIA.08301    2     2.25   3.50   5.00  11.00 48.19.00862 C67 01-09-2011   -  -    
182 Huỳnh Cẩm Hạnh                           21/01/93 Nữ TCTD1.70870    1     6.00   3.75   4.25  14.00 59.11.07362 401 06-09-2011 10-09-2011
183 Phạm Thị Hồng Hạnh                       23/02/90 Nữ QSXD1.06533    3     6.75   2.50   5.00  14.50 02.  .00051 402 25-08-2011   -  -    
184 Tăng Thị Ngọc Hạnh                       04/05/93 Nữ BVSA.00297    3     2.75   4.25   3.25  10.50 02.17.00004 C68 25-08-2011   -  -    
185 Trần Thị Mỹ Hạnh                         20/10/93 Nữ DTTA.03200    2NT   2.00   4.25   4.50  11.00 49.04.00018 C67 29-08-2011   -  -    
186 Vơ Nguyễn Trung Hào                      02/11/93   DMSA.03139    3     3.50   4.50   3.75  12.00 02.13.00008 C68 30-08-2011   -  -    
187 Lê Thị Hảo                               10/10/92 Nữ QSKA.00891    2NT   4.25   7.00   5.50  17.00 28.19.00590 402 05-09-2011   -  -    
188 Phạm Quỳnh Ngọc Hảo                      24/02/93 Nữ BVSA.00291    2     3.00   3.50   4.00  10.50 02.72.00002 C67 30-08-2011   -  -    
189 Dương Trung Hậu                          25/01/93   NHSA.01909 06 1     3.50   5.25   4.25  13.00 35.36.31753 101 31-08-2011   -  -    
190 Đặng Thị Mỹ Hiền                         10/03/93 Nữ DMSA.04035    1     3.50   5.00   3.50  12.00 47.29.00003 C67 09-09-2011   -  -    
191 Hoàng Văn Hiền                           24/04/91   TTNA.12224    1     1.25   3.75   4.00   9.00 99.99.00053 C65 31-08-2011   -  -    
192 Lê Thị Diệu Hiền                         02/05/92 Nữ MBSD1.24110    3     4.25   5.00   3.25  12.50 45.00.00065 C68 10-09-2011   -  -    
193 Mai Thị Hiền                             31/03/93 Nữ QSTA.05067    1     4.50   4.25   3.25  12.00 42.24.00141 C68 06-09-2011   -  -    
194 Nguyễn Thảo Hiền                         01/10/93 Nữ KSAA.18376    1     1.00   3.50   4.25   9.00 48.61.01235 C67 31-08-2011   -  -    
195 Trần Thị Hiền                            24/12/93 Nữ DMSA.04034    2NT   4.75   6.00   4.25  15.00 44.E4.00008 402 07-09-2011   -  -    
196 Phạm Thái Hiển                           18/07/93   GTSA.03332    1     1.75   4.00   3.50   9.50 02.82.00010 C65 05-09-2011   -  -    
197 Bùi Trần Song Hiệp                       18/09/93   SPKA.03212    1     1.25   3.50   4.75   9.50 46.18.00115 C65 30-08-2011   -  -    
198 Nguyễn Thị Hiệp                          15/08/93 Nữ DDFD1.71239    1     4.75   0.75   4.25  10.00 34.35.45910 C67 31-08-2011   -  -    
199 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp                     10/02/93 Nữ MBSA.03162    2NT   3.00   4.50   3.25  11.00 45.03.00199 C67 29-08-2011   -  -    
200 Châu Hoài Hiếu                           30/04/93   DTTD1.24839    2NT   3.50   5.50   5.50  14.50 56.10.00340 401 30-08-2011   -  -    
201 Nguyễn Trương Ngọc Hiếu                  17/02/93 Nữ MBSA.03082    1     3.25   4.50   3.50  11.50 47.02.00006 C68 07-09-2011   -  -    
202 Đào Mạnh Hiểu                            25/04/93   NHSA.02137    2NT   4.75   4.75   3.75  13.50 30.19.00837 402 05-09-2011   -  -    
203 Đỗ Thị Phương Hoa                        20/11/92 Nữ KSAA.05256    1     5.50   5.50   4.00  15.00 02.S1.00029 402 09-09-2011   -  -    
204 Nguyễn Thị Hồng Hoa                      10/03/93 Nữ SGDA.04032    3     3.00   5.50   3.75  12.50 02.97.00107 C68 09-09-2011   -  -    
205 Nguyễn Thị Hoa                           01/06/93 Nữ HUIA.09630    2NT   2.75   4.75   3.00  10.50 25.76.00280 C68 30-08-2011   -  -    
206 Nguyễn Huy Hoà                           15/11/89   BVSA.00345    2     3.25   5.75   3.00  12.00 98.42.00001 C65 01-09-2011   -  -    
207 Lê Kế Ḥa                                07/12/93   TMAA.35778    2     4.00   6.50   4.75  15.50 29.14.00522 402 30-08-2011   -  -    
208 Lê Thị Ḥa                               09/02/93 Nữ HUIA.10338    3     3.00   3.25   4.50  11.00 02.S2.01543 C68 06-09-2011   -  -    
209 Nguyễn Thị Hài Ḥa                       02/07/93 Nữ HUIA.10383    3     2.50   4.50   4.25  11.50 02.53.00050 C65 30-08-2011 05-09-2011
210 Vơ Thị Khánh Ḥa                         10/11/93 Nữ BVSA.00359    1     2.75   4.25   3.50  10.50 42.E2.00003 C68 06-09-2011   -  -    
211 Nguyễn Công Hoài                         20/06/92   DDKA.04785    2NT   3.50   4.50   3.25  11.50 31.24.17526 C65 07-09-2011   -  -    
212 Vơ Thị Hoài                              06/03/93 Nữ NHSA.02331    1     2.75   4.75   4.50  12.00 40.11.01160 C65 29-08-2011   -  -    
213 Nguyễn Văn        Hoàn                   16/12/92   HCPA.00652    2     6.00   4.50   2.50  13.00 18.11.00006 C68 06-09-2011   -  -    
214 Phạm Thị Bảo Hoàn                        10/08/93 Nữ QSKD1.06393    1     4.50   3.00   4.00  11.50 40.09.00884 C68 09-09-2011   -  -    
215 Lê Hoàng                                 09/09/93   GTSA.13581    2     2.75   4.75   4.00  11.50 51.02.00004 C65 29-08-2011   -  -    
216 Lê Ngọc Hoàng                            19/04/93   HTCA.03360    2NT   5.50   6.00   5.50  17.00 24.52.10237 101 29-08-2011   -  -    
217 Nguyễn Chi Hoàng                         11/09/93   DQNA.04000    1     2.00   2.75   4.50   9.50 38.58.02238 C66 08-09-2011   -  -    
218 Nguyễn Ngọc Hoàng                        16/01/93   NLSA.04045    2     4.00   2.50   3.75  10.50 47.12.00003 C67 09-09-2011   -  -    
219 Nguyễn Văn Hoàng                         24/04/92   SPKA.03567    1     3.50   4.50   4.25  12.50 99.99.00194 C68 06-09-2011   -  -    
220 Phạm Ngọc Hoàng                          28/09/93   GTSA.05798    3     4.25   4.50   3.50  12.50 02.S2.00183 C67 29-08-2011   -  -    
221 Vơ Kim Hoàng                             31/10/93   BVHA.05165    1     2.75   4.50   6.00  13.50 29.73.01339 104 29-08-2011   -  -    
222 Đinh Thị Thuư Hồng                       01/01/92 Nữ DTTA.04264    2NT   2.00   2.75   4.25   9.00 35.07.02966 C67 31-08-2011   -  -    
223 Khổng Thị Thu Hồng                       28/10/93 Nữ KSAA.10810    2     4.50   5.50   5.50  15.50 48.06.00252 402 06-09-2011   -  -    
224 Lê Thị Hồng                              08/08/93 Nữ KSAA.07331    2NT   5.25   4.25   5.50  15.00 28.75.00068 402 29-08-2011 10-09-2011
225 Lê Thị Hồng                              10/10/93 Nữ BVSA.00367    1     2.50   4.00   4.00  10.50 40.60.01066 C65 05-09-2011   -  -    
226 Nguyễn Thị Ngọc Hồng                     23/07/93 Nữ HUIA.10628 06 2NT   3.25   6.00   3.50  13.00 48.40.01928 402 25-08-2011 08-09-2011
227 Tô Thị Mỹ Hồng                           30/12/92 Nữ MBSA.14417    1     0.75   5.00   3.00   9.00 38.09.00738 C68 31-08-2011   -  -    
228 Vũ Thị Hồng                              10/06/93 Nữ KSAA.09733    3     5.75   6.75   5.75  18.50 02.56.00165 401 26-08-2011   -  -    
229 Nguyễn Văn Huân                          14/07/93   CSSD1.14250 06 1     3.50   1.50   4.25   9.50 40.02.05076 C68 10-09-2011   -  -    
230 Dương Hồng Huệ                           03/04/93 Nữ KSAA.18305    1     4.50   5.25   5.50  15.50 40.37.01217 402 26-08-2011   -  -    
231 Mai Thị Thu Huệ                          22/03/93 Nữ LPSD1.11721    1     4.75   1.75   2.50   9.00 37.27.00684 C67 06-09-2011   -  -    
232 Nguyễn Thị Huệ                           16/08/93 Nữ KSAA.15215    1     4.50   6.00   4.50  15.00 40.09.00730 401 06-09-2011   -  -    
233 Lê Văn Hùng                              15/08/92   SPSA.02113    3     3.75   6.25   5.25  15.50 02.40.00047 104 05-09-2011   -  -    
234 Nguyễn Kim Hùng                          10/05/93   KSAA.00306    1     4.00   4.50   3.50  12.00 49.15.00001 C65 29-08-2011   -  -    
235 Nguyễn Tấn Hùng                          07/10/93   BVSA.00401    2     1.50   3.75   4.50  10.00 47.01.00002 C66 30-08-2011   -  -    
236 Phạm Ngọc Hùng                           20/04/93   NHSA.10206    1     5.50   4.25   5.50  15.50 38.16.00140 101 06-09-2011   -  -    
237 Phạm Thế Hùng                            24/09/93   KSAA.02467    2     3.75   4.00   5.50  13.50 47.01.00008 102 07-09-2011   -  -    
238 Trương Xuân Hùng                         05/09/93   BVSA.00399    1     1.50   3.50   3.25   8.50 40.68.00425 C65 07-09-2011   -  -    
239 Đoàn Văn Hưng                            17/08/92   SPS.11044    2NT   4.50   3.75   3.50  12.00 48.E8.03284 C67 29-08-2011   -  -    
240 Huỳnh Hữu Hoàng Hưng                     02/12/92   BVSA.00413    3     2.50   4.50   3.00  10.00 02.12.00001 C67 29-08-2011   -  -    
241 Uông Thành Hưng                          30/09/93   ANSA.00568    1     7.00   4.00   3.50  14.50 40.  .00741 104 09-09-2011   -  -    
242 Lâm Thị Mỹ Hương                         28/10/92 Nữ QSKA.01414    2     4.00   4.25   4.75  13.00 02.95.00001 C67 07-09-2011   -  -    
243 Lê Đỗ Mai Hương                          26/04/93 Nữ BVSA.00429    2NT   2.00   4.75   3.75  10.50 28.90.00045 C67 08-09-2011   -  -    
244 Lê Thị Thu Hương                         21/09/93 Nữ KHAA.07028    2NT   5.25   6.50   4.50  16.50 28.48.00686 402 29-08-2011   -  -    
245 Lê Thị Thu Hương                         20/08/93 Nữ KSAA.13269    1     5.00   4.75   5.00  15.00 42.26.00487 402 06-09-2011   -  -    
246 Nguyễn Thị Lan Hương                     17/12/93 Nữ MBSA.04106    1     3.50   4.50   4.25  12.50 52.11.00024 402 31-08-2011   -  -    
247 Vũ Thị Thanh Hương                       10/06/93 Nữ HUIA.42687    1     3.75   4.75   4.50  13.00 38.28.00306 402 30-08-2011   -  -    
248 Hồ Thị Hồng Hướng                        02/07/93 Nữ KSAA.20918    2NT   7.00   4.75   4.50  16.50 39.08.00154 401 29-08-2011   -  -    
249 Đinh Bảo Huy                             22/08/93   NHSA.02607    2     5.50   3.50   5.00  14.00 29.11.00369 102 25-08-2011   -  -    
250 Hà Văn Huy                               05/08/93   GTSA.02128    1     1.75   3.75   4.25  10.00 48.36.00379 C65 29-08-2011   -  -    
251 Nguyễn Mạnh Huy                          29/12/93   KTSA.00535    3     3.75   6.50   5.50  16.00 02.56.00003 101 26-08-2011   -  -    
252 Nguyễn Ngọc Huy                          07/11/93   GTSA.02127    2     3.00   3.50   4.75  11.50 45.09.00193 C65 30-08-2011   -  -    
253 Nguyễn Quang Huy                         08/01/93   NHSA.02628    1     1.75   5.25   3.25  10.50 47.06.00010 C66 09-09-2011   -  -    
254 Nguyễn Quốc Huy                          21/04/93   DDQA.34498    3     5.25   5.00   5.50  16.00 04.02.76489 101 08-09-2011   -  -    
255 Trần Hoàng Quang Huy                     16/05/93   QSCA.00497    3     2.50   4.25   4.50  11.50 02.S1.00006 C65 08-09-2011   -  -    
256 Đinh Thị Huyền                           10/04/93 Nữ BVSA.00394    1     4.50   2.50   2.50   9.50 42.12.00021 C68 29-08-2011   -  -    
257 Chu Thị Huyền                            17/07/93 Nữ KSAA.12968    2     5.25   6.00   5.50  17.00 48.16.00453 401 01-09-2011   -  -    
258 Chung Thị Ngọc Huyền                     25/03/91 Nữ NTSD1.01744    1     5.50   1.75   3.00  10.50 02.S2.00124 C67 30-08-2011   -  -    
259 Lê Thị Huyền                             10/10/93 Nữ DDQA.34665    1     4.50   5.50   4.25  14.50 31.40.20090 402 30-08-2011   -  -    
260 Nguyễn Thị Huyền                         15/02/93 Nữ KSAA.14653    1     6.00   3.75   4.25  14.00 43.02.00654 401 05-09-2011   -  -    
261 Nguyễn Thị Thanh Huyền                   09/10/93 Nữ KSAA.22943    2NT   4.00   6.00   5.25  15.50 21.25.00002 402 09-09-2011   -  -    
262 Nguyễn Thị Thanh Huyền                   11/08/93 Nữ DMSA.04836    1     3.00   3.25   4.50  11.00 40.12.00887 C68 09-09-2011   -  -    
263 Phạm Thị Huyền                           18/01/93 Nữ NHSA.02730    2NT   4.25   5.50   5.50  15.50 48.11.00179 402 31-08-2011   -  -    
264 Phan Thị Huyền                           10/04/92 Nữ NHSA.02672 06 1     5.25   5.50   4.25  15.00 40.07.00059 402 30-08-2011   -  -    
265 Trần Thị Ngọc Huyền                      16/08/93 Nữ NHSA.02697    2NT   5.50   5.75   4.50  16.00 30.06.01142 402 05-09-2011 07-09-2011
266 Nguyễn Bích Huỳnh                        20/10/93 Nữ DMSA.04945    1     4.00   5.50   4.00  13.50 46.25.03031 402 09-09-2011   -  -    
267 Huỳnh Minh Kha                           10/09/93   MBSD1.25023    2     3.25   3.50   4.00  11.00 99.99.00321 C67 06-09-2011   -  -    
268 Vơ Thị Uyên Kha                          29/10/93 Nữ HUIA.42726    2     3.25   4.50   4.25  12.00 35.15.05129 C68 29-08-2011   -  -    
269 Vơ Lê Trường Khang                       13/12/93   MBSD1.25069    3     4.00   5.25   3.25  12.50 02.10.00166 C67 25-08-2011   -  -    
270 Vơ Lê Trường Khang                       13/12/93   BVSA.00439    3     4.00   4.00   2.75  11.00 02.10.00005 C66 07-09-2011   -  -    
271 Nguyễn Duy Khánh                         05/02/93   LPHD1.08564    3     7.00   5.50   4.75  17.50 1A.31.00667 401 09-09-2011   -  -    
272 Nguyễn Ngọc Khánh                        01/09/93   SPK.04521    2     3.25   4.50   3.75  11.50 02.61.00107 C66 25-08-2011   -  -    
273 Trần Hữu Khánh                           26/02/93   NLSA.05203    1     2.00   4.25   3.25   9.50 47.08.00001 C66 09-09-2011   -  -    
274 Nguyễn Đăng Khoa                         04/01/93   BVSA.01271    2NT   3.00   4.25   3.75  11.00 51.31.00001 C65 26-08-2011   -  -    
275 Nguyễn Anh Khoa                          15/05/93   QSCA.00613    2NT   2.50   5.00   3.00  10.50 52.23.00003 C67 07-09-2011   -  -    
276 Phạm Thanh Khoa                          22/07/93   ANSA.00621    1     3.00   3.50   5.00  11.50 47.00.01090 C65 31-08-2011   -  -    
277 Vơ Đức Anh Khoa                          04/01/93   QSBA.03446    2NT   4.00   3.00   7.50  14.50 99.99.00441 401 30-08-2011   -  -    
278 Trần Thế Khương                          25/10/92   DDQA.35368    1     5.25   4.75   4.75  15.00 40.13.56633 101 06-09-2011   -  -    
279 Bon Đing Mai Kiều                        25/12/93 Nữ HUID1.81547 01 1     3.00   1.00   4.25   8.50 99.99.03932 C68 09-09-2011   -  -    
280 Huỳnh Thị Vân Kiều                       26/06/92 Nữ DDKA.06798    2NT   2.75   6.00   5.25  14.00 04.A3.73769 401 06-09-2011   -  -    
281 Lê Thị ánh Kiều                          07/11/93 Nữ HHKD1.02164    2     5.50   5.00   4.00  14.50 39.07.00025 402 29-08-2011   -  -    
282 Hồng Hoàng Kim                           29/07/92 Nữ KSAA.04843    3     5.75   4.50   5.25  15.50 02.00.00025 402 31-08-2011   -  -    
283 Đinh Thị Lài                             10/02/93 Nữ GTSA.16213    2NT   3.00   4.75   3.50  11.50 39.02.00413 C67 06-09-2011   -  -    
284 Tạ Quang Lâm                             18/01/93   KSAA.21624    1     4.75   5.50   3.50  14.00 38.48.00509 101 30-08-2011   -  -    
285 Trần Hiếu Lâm                            25/12/93   GTSA.13982    2     2.75   5.50   4.25  12.50 39.17.00009 C65 26-08-2011   -  -    
286 Dương Thị Lan                            08/09/93 Nữ DDQA.35525    2NT   4.00   5.25   5.25  14.50 31.25.19486 402 05-09-2011   -  -    
287 Huỳnh Ngọc Thảo Lan                      04/03/93 Nữ SGDD1.26397    1     4.50   2.00   3.75  10.50 46.12.00747 C67 29-08-2011   -  -    
288 Lê Ngọc Phương Lan                       11/09/93 Nữ SGDD1.26380    1     4.25   6.00   4.75  15.00 99.99.00977 402 10-09-2011   -  -    
289 Lê Ngọc Phương Lan                       11/09/93 Nữ NHSA.03298    1     5.25   4.50   4.50  14.50 99.99.00239 104 10-09-2011   -  -    
290 Lê Thị Lan                               20/02/92 Nữ HQTA.00294    2NT   4.25   4.75   6.25  15.50 28.15.01255 401 05-09-2011   -  -    
291 Ngô Thị Thanh Lan                        17/03/92 Nữ NHSA.03319    1     5.00   6.75   4.25  16.00 40.11.01176 402 06-09-2011   -  -    
292 Phạm Thị Thanh Lan                       09/11/93 Nữ DMSA.05887    3     5.75   4.50   4.50  15.00 02.53.00105 401 05-09-2011 10-09-2011
293 Phạm Thị Thanh Lan                       09/11/93 Nữ DMSA.05887    3     5.75   4.50   4.50  15.00 02.53.00105 104 10-09-2011   -  -    
294 Nguyễn Thị Lệ                            02/03/93 Nữ DMSA.06082    1     1.50   4.25   3.50   9.50 42.21.00798 C66 29-08-2011   -  -    
295 Phan Đ́nh Lệ                             28/04/93   KSAA.13096    1     4.75   4.00   5.25  14.00 42.26.00472 401 31-08-2011 10-09-2011
296 Cao Thị Bích Liên                        08/05/93 Nữ DTTA.05933    2     3.25   3.50   4.25  11.00 02.61.00041 C67 26-08-2011   -  -    
297 Nguyễn Ngọc Cẩm Liên                     22/10/93 Nữ DMSA.06178    1     4.50   4.75   4.50  14.00 48.59.01346 402 05-09-2011   -  -    
298 Phạm Hồng Liên                           30/11/93 Nữ KSAA.11744 01 1     3.75   4.50   5.25  13.50 28.28.00329 402 29-08-2011   -  -    
299 Trần Thị Hương Liên                      26/01/93 Nữ SGDA.37663    2NT   3.00   5.50   4.50  13.00 37.42.00100 402 09-09-2011   -  -    
300 Vơ Thị Kim Liên                          01/01/93 Nữ BVSA.00491    1     1.50   3.75   3.75   9.00 46.37.04555 C67 25-08-2011   -  -    
301 Phạm Thị Thúy Liễu                       10/02/93 Nữ KSAA.00819    1     3.75   3.75   5.25  13.00 49.15.00002 C68 08-09-2011   -  -    
302 Đoàn Thị Vũ Linh                         10/08/93 Nữ KSAA.14889    1     4.25   5.25   4.75  14.50 40.09.00694 401 30-08-2011   -  -    
303 Bùi Thị Mỹ Linh                          26/12/93 Nữ KSAA.01814    2     6.25   5.25   4.75  16.50 47.13.00005 402 29-08-2011   -  -    
304 Cao Thị Mỹ Linh                          02/02/93 Nữ SPKA.14453    2     3.50   3.50   2.50   9.50 39.13.00426 C66 29-08-2011   -  -    
305 Hoả Văn Linh                             18/08/90   MBSA.04870    2NT   2.50   5.75   3.50  12.00 99.99.01335 C67 10-09-2011   -  -    
306 Huỳnh Nhựt Linh                          13/07/92   QSTA.01814    1     2.00   2.75   4.00   9.00 50.15.15006 C66 29-08-2011   -  -    
307 Huỳnh Thị Mỹ Linh                        24/08/93 Nữ DMS.03419    1     5.00   3.00   2.25  10.50 47.03.00006 C67 05-09-2011   -  -    
308 Khương Nguyễn Phương Linh                27/05/93 Nữ BVSA.00513    2     4.50   4.25   3.50  12.50 48.03.00005 C67 06-09-2011   -  -    
309 Lê Thị Linh                              14/01/93 Nữ DDQD1.47277    2NT   6.00   4.75   3.50  14.50 32.40.25457 402 06-09-2011   -  -    
310 Nguyễn ái Linh                           29/04/93 Nữ KSAA.22825    2NT   4.00   5.00   5.50  14.50 35.43.34543 401 31-08-2011   -  -    
311 Nguyễn Hồng Linh                         06/02/93   SGDA.06344    1     2.00   4.25   3.25   9.50 40.09.00918 C66 30-08-2011   -  -    
312 Nguyễn Khánh Linh                        05/10/93 Nữ QSQA.00583    2     6.50   4.75   3.75  15.00 52.04.00009 401 30-08-2011   -  -    
313 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh                      03/11/93 Nữ SGDA.06431    2     2.25   4.50   4.50  11.50 45.01.00318 C67 06-09-2011   -  -    
314 Nguyễn Thanh Linh                        18/04/93   BVHA.05204    1     0.75   4.50   3.50   9.00 29.18.00067 C65 29-08-2011   -  -    
315 Nguyễn Thị Linh                          13/01/93 Nữ BVSA.00500    1     1.00   3.50   4.75   9.50 40.11.00481 C68 06-09-2011 09-09-2011
316 Nguyễn Thị Thùy Linh                     08/08/92 Nữ DHD.72604 06 2NT   2.25   4.50   2.50   9.50 31.24.00243 C67 06-09-2011   -  -    
317 Nguyễn Thị Yến Linh                      04/07/93 Nữ NTSD1.03099    2     6.00   6.00   7.25  19.50 34.07.00528 402 29-08-2011   -  -    
318 Nguyễn Văn Linh                          10/01/93   DYSA.03134    3     7.75   7.25   6.50  21.50 02.33.17727 101 08-09-2011   -  -    
319 Nguyễn Văn Linh                          09/05/88   HUID1.73493    2NT   4.75   3.75   2.50  11.00 99.99.01852 C67 09-09-2011   -  -    
320 Tô Thị Thùy Linh                         18/07/93 Nữ BVHA.02334    2NT   2.50   4.50   2.50   9.50 28.68.00425 C66 06-09-2011   -  -    
321 Trương Quang Thùy Linh                   13/08/93 Nữ DTTD1.26153    3     6.00   2.75   3.50  12.50 02.97.00088 C67 26-08-2011   -  -    
322 Trần Thị Thuỳ Linh                       27/03/93 Nữ QSKA.01754    1     4.00   4.75   4.50  13.50 40.08.01576 402 29-08-2011   -  -    
323 Nguyễn Tướng Lĩnh                        29/08/93   SPKA.14458    2NT   2.50   4.25   3.50  10.50 37.37.00809 C65 29-08-2011 06-09-2011
324 Châu Thị Thúy Loan                       07/05/93 Nữ KSAA.22698    2NT   7.00   5.00   3.00  15.00 35.27.21742 401 29-08-2011   -  -    
325 Nguyễn Thị Loan                          25/05/89 Nữ KSAA.11866    3     4.50   4.50   5.50  14.50 98.21.00342 401 06-09-2011 09-09-2011
326 Phạm Trần Thúy Loan                      22/02/93 Nữ NHSA.03715    2     3.00   4.50   4.00  11.50 02.59.00062 C67 25-08-2011 30-08-2011
327 Lê Thuỳ Phú Lộc                          18/03/93 Nữ HUID1.73719    1     4.50   5.50   4.25  14.50 40.59.00071 402 31-08-2011   -  -    
328 Nguyễn Tuấn Lộc                          28/03/93   BVSA.00538    3     3.50   4.50   3.75  12.00 02.90.00003 C66 30-08-2011   -  -    
329 Huỳnh Đức Lợi                            01/04/93   DMSA.06954    1     2.50   4.75   5.00  12.50 48.45.01075 401 26-08-2011   -  -    
330 Nguyễn Ngọc Lợi                          25/10/93   NTSA.00462    3     7.25   8.50   6.75  22.50 02.S2.00083 101 26-08-2011   -  -    
331 Nguyễn Ngọc Lợi                          25/10/93   QSKD1.06853    3     2.50   7.75   7.25  17.50 02.S2.00289 401 26-08-2011   -  -    
332 Trần Ngọc Lợi                            01/08/92   DMSA.06949    3     2.25   4.00   5.00  11.50 98.21.00074 C67 01-09-2011 05-09-2011
333 Đặng Như Long                            15/04/93   QSBA.03880    3     4.50   4.50   4.75  14.00 02.56.00057 102 01-09-2011   -  -    
334 Lê Hoàng Long                            10/05/93   DMSA.06817    2     4.75   2.00   4.50  11.50 41.16.00331 C68 26-08-2011   -  -    
335 Nguyễn Khánh Long                        13/10/93   QSBA.09512    3     4.00   5.50   4.50  14.00 02.02.00068 102 09-09-2011   -  -    
336 Nguyễn Khắc Đ́nh Luân                    20/11/92   BVSA.00542    3     2.75   3.50   3.50  10.00 02.S2.00106 C65 31-08-2011   -  -    
337 Nguyễn Thiện Minh Luân                   31/10/93   BVSA.01275    2     2.25   4.75   3.50  10.50 51.02.00002 C67 29-08-2011   -  -    
338 Nguyễn Vũ Luân                           05/08/93   MBSA.13440    1     2.50   4.00   4.25  11.00 61.09.00083 C65 29-08-2011   -  -    
339 Lê Phương Lương                          18/03/93 Nữ HUIA.43305    2NT   2.50   3.50   4.50  10.50 37.17.00283 C68 30-08-2011   -  -    
340 Tạ Thị Lượng                             20/09/91 Nữ KSAA.07358    1     2.00   4.50   2.50   9.00 98.14.00069 C68 06-09-2011   -  -    
341 Nguyễn Ngô Ly Ly                         18/08/93 Nữ KSAA.09611    1     3.75   4.00   4.75  12.50 42.26.00157 401 26-08-2011 10-09-2011
342 Phạm Thị Diễm Ly                         13/05/93 Nữ NLSA.06599    1     1.75   3.50   4.50  10.00 47.08.00002 C68 09-09-2011   -  -    
343 Nguyễn Thị Ngọc Mai                      21/10/93 Nữ QSKD1.06910    2     4.50   3.75   3.00  11.50 02.32.00002 C68 29-08-2011   -  -    
344 Nguyễn Thị Phương Mai                    13/07/93 Nữ SPSD1.12254    2NT   4.50   2.75   3.50  11.00 56.20.00243 C68 01-09-2011   -  -    
345 Đào Thế Mạnh                             15/10/93   DTTD1.26584    3     3.00   6.75   5.75  15.50 02.05.00093 402 01-09-2011 07-09-2011
346 Lâm Quang Mạnh                           28/09/93   BVSA.00562    1     2.50   4.00   2.50   9.00 63.14.00002 C66 01-09-2011   -  -    
347 Lê Đức Mạnh                              16/06/93   MBSD1.26082    2     1.50   6.25   3.50  11.50 50.11.11004 C67 25-08-2011   -  -    
348 Đoàn Mi Mi                               15/02/93 Nữ NLSA.06794    1     3.00   4.50   2.75  10.50 50.94.94003 C66 30-08-2011   -  -    
349 Đinh Hùng Minh                           09/05/93   HHKD1.00889    1     5.00   5.25   4.75  15.00 38.34.00208 401 31-08-2011   -  -    
350 Đinh Thị Minh                            05/05/93 Nữ HHKA.00887    1     2.25   4.50   3.75  10.50 42.26.00090 C68 30-08-2011 10-09-2011
351 Lê Công Minh                             24/11/93   BVSA.01548    2NT   2.50   3.75   3.50  10.00 31.33.00002 C66 30-08-2011   -  -    
352 Lê Quang Minh                            20/01/93   BVHA.02698    3     5.75   5.50   4.25  15.50 1A.39.00123 402 07-09-2011   -  -    
353 Lê Quang Minh                            08/05/93   GTSA.10645    2     3.00   4.25   3.50  11.00 02.30.00008 C65 30-08-2011   -  -    
354 Lê Thị Huệ Minh                          29/10/93 Nữ SPS.13982    3     5.00   2.75   3.00  11.00 02.45.00062 C67 26-08-2011   -  -    
355 Phạm Ngọc Minh                           04/03/91   QSBA.04325    2     4.25   5.25   6.25  16.00 47.00.00013 102 30-08-2011   -  -    
356 Nguyễn Thị Mơ                            28/02/93 Nữ KSAA.21741    1     5.00   4.75   5.25  15.00 37.27.00616 401 29-08-2011 31-08-2011
357 Nguyễn Thị Mơ                            28/02/93 Nữ KSAA.21741    1     5.00   4.75   5.25  15.00 37.27.00616 402 31-08-2011   -  -    
358 Nguyễn Thị Như Mơ                        02/02/93 Nữ BVSA.00581 06 2     4.25   3.50   4.00  12.00 53.15.00008 C67 29-08-2011   -  -    
359 Vương Kim Mừng                           03/03/93 Nữ HHKD1.00898    3     5.50   4.75   4.50  15.00 02.00.00034 402 25-08-2011 10-09-2011
360 Nguyễn Thị Diễm My                       02/03/93 Nữ DDQA.37231    2NT   5.75   5.50   4.00  15.50 35.18.47552 401 06-09-2011   -  -    
361 Trần Thị Giáng My                        08/07/93 Nữ DMSD1.03963    3     6.50   6.50   3.50  16.50 02.S2.01246 402 06-09-2011   -  -    
362 Lê Gia Mỹ                                06/04/93 Nữ DMSD1.04019    3     4.00   3.50   3.00  10.50 02.08.00033 C67 29-08-2011   -  -    
363 Lê Thị Lệ Mỹ                             10/12/93 Nữ DTTD1.26794    2NT   4.50   2.50   2.75  10.00 35.32.27721 C68 30-08-2011 09-09-2011
364 Mai Văn Mỹ                               07/04/93   NLSA.07033    1     2.50   3.25   2.75   8.50 47.15.00003 C67 05-09-2011   -  -    
365 Dương Văn Nam                            05/10/93   BVSA.00596    1     2.50   3.50   4.50  10.50 40.52.00001 C65 06-09-2011   -  -    
366 Lê Văn Nam                               03/10/92   DTCA.14474 06 2NT   2.75   4.25   3.00  10.00 28.15.00009 C65 06-09-2011   -  -    
367 Nguyễn Hoàng Nam                         29/04/93   BVSA.00587    2NT   2.50   4.00   3.75  10.50 53.11.00007 C66 30-08-2011   -  -    
368 Nguyễn Phương Nam                        25/03/84   NHSA.04299    2     4.75   3.50   3.25  11.50 56.00.01084 C67 05-09-2011   -  -    
369 Trần Hoài Nam                            25/02/93   KSAA.20516    1     3.25   6.75   5.50  15.50 36.01.00040 102 30-08-2011 09-09-2011
370 Trần Hoài Nam                            25/02/93   KSAA.20516    1     3.25   6.75   5.50  15.50 36.01.00040 101 09-09-2011   -  -    
371 Bùi Thị Hoàng Nga                        28/08/93 Nữ NHSA.04401    1     4.75   5.50   5.50  16.00 63.09.00345 401 09-09-2011   -  -    
372 Nguyễn Thị Thúy Nga                      13/10/93 Nữ BVSA.00599    3     4.00   5.00   4.75  14.00 02.S2.00074 C66 31-08-2011   -  -    
373 Hoàng Thị Phương Ngân                    10/09/93 Nữ NHSA.04496    2     4.25   5.00   5.50  15.00 31.04.00394 402 29-08-2011   -  -    
374 Lê Thị Kim Ngân                          20/03/93 Nữ NHSA.04520    2NT   4.75   5.75   6.00  16.50 44.24.00024 402 29-08-2011   -  -    
375 Lê Thị Thanh Ngân                        03/06/93 Nữ HUID1.74399    2     2.25   4.75   3.75  11.00 51.01.00002 C67 29-08-2011   -  -    
376 Nguyễn Kim Ngân                          02/05/93 Nữ KSAA.19518    1     4.75   4.00   5.50  14.50 50.91.91013 402 29-08-2011   -  -    
377 Nguyễn Thị Kiều Ngân                     26/06/93 Nữ HUIA.18834    2NT   2.25   4.00   3.50  10.00 41.11.00080 C67 29-08-2011   -  -    
378 Nguyễn Thị Thu Ngân                      27/03/93 Nữ DDQD1.47613    2NT   5.00   3.00   4.75  13.00 32.43.25473 402 06-09-2011   -  -    
379 Phạm Thị Kim Ngân                        21/12/93 Nữ BVHA.02854    2     5.50   4.50   5.00  15.00 25.03.00211 402 08-09-2011   -  -    
380 Phạm Thị Ngân                            23/03/93 Nữ SGDD1.27667    3     5.25   3.50   4.25  13.00 02.03.00129 C68 29-08-2011   -  -    
381 Vơ Thị Huỳnh Ngân                        06/04/93 Nữ DMSA.08100    1     4.25   5.00   4.00  13.50 42.48.00839 402 29-08-2011 30-08-2011
382 Nguyễn Xuân Nghị                         14/12/92   BVSA.00621    3     2.00   6.00   2.50  10.50 02.31.00001 C65 06-09-2011   -  -    
383 Đặng Nhân Nghĩa                          27/09/93   KSAA.16673    2NT   6.50   5.75   4.75  17.00 28.79.00931 101 29-08-2011   -  -    
384 Lê Trọng Nghĩa                           09/12/93   HUIA.43703    2NT   2.25   5.25   3.50  11.00 37.38.01149 C65 29-08-2011   -  -    
385 Nguyễn Tấn Nghĩa                         12/10/93   BVSA.01398    2     5.25   3.50   5.00  14.00 35.15.04058 102 05-09-2011   -  -    
386 Nguyễn Trọng Nghĩa                       12/04/93   KSAA.12887    3     4.75   6.50   5.00  16.50 02.S2.00441 401 09-09-2011   -  -    
387 Nguyễn Trung Nghĩa                       20/01/93   QSBA.13504    1     5.25   5.50   5.75  16.50 38.06.00039 101 29-08-2011   -  -    
388 Thái Văn Nghĩa                           20/07/93   DDQA.37823    2NT   4.00   5.00   6.25  15.50 31.33.19818 401 30-08-2011   -  -    
389 Huỳnh Thị Ngọc Ngoan                     01/01/93 Nữ KSAA.17623    1     4.50   6.00   6.00  16.50 46.21.01084 402 29-08-2011   -  -    
390 Hà Thị Ngọc                              20/02/93 Nữ DMSA.08472    1     4.50   5.50   4.50  14.50 30.03.00772 402 06-09-2011   -  -    
391 Hồ Thị Minh Ngọc                         11/01/93 Nữ MBSA.06330    3     3.75   4.25   4.00  12.00 02.03.00034 C68 29-08-2011   -  -    
392 Lê Bảo Ngọc                              21/08/93 Nữ DDQD1.47688    1     4.50   3.00   4.00  11.50 40.20.56966 C67 29-08-2011   -  -    
393 Lê Thị Ngọc                              17/11/93 Nữ HUIA.19410    1     1.50   3.75   3.00   8.50 40.22.01190 C67 29-08-2011   -  -    
394 Nguyễn Lê Bảo Ngọc                       02/10/93 Nữ NTSD1.02103    2     7.00   5.75   6.75  19.50 32.16.01155 402 30-08-2011   -  -    
395 Nguyễn Thị Hồng Ngọc                     01/02/93 Nữ BVSA.00633    2NT   2.00   4.50   4.50  11.00 48.24.00026 C67 31-08-2011   -  -    
396 Nguyễn Thị Như Ngọc                      16/07/93 Nữ MBSD1.26776    2     5.75   5.00   4.00  15.00 52.39.00016 401 26-08-2011   -  -    
397 Phạm Vi Minh Ngọc                        21/03/93 Nữ QSTA.06455    2     3.25   4.50   5.50  13.50 57.15.00007 401 08-09-2011   -  -    
398 Trương Minh Bảo Ngọc                     08/03/93   NTSD1.02084 01 3     5.00   6.25   6.25  17.50 02.S2.00001 401 07-09-2011   -  -    
399 Trần Thị Thanh Ngọc                      24/09/93 Nữ KSAA.09498    3     6.25   6.25   4.75  17.50 02.45.00150 401 26-08-2011   -  -    
400 Trịnh Đ́nh Ngọc                          25/01/90   NHSA.04757    1     3.75   6.25   6.00  16.00 98.21.00117 401 31-08-2011   -  -    
401 Nguyễn Quang Ngữ                         07/07/93   SPKA.14679    2     5.00   5.75   4.75  15.50 39.01.00016 104 30-08-2011   -  -    
402 Nguyễn Đắc Nguyên                        19/11/92   BVSA.01401    1     1.25   3.75   4.25   9.50 36.32.00001 C66 30-08-2011   -  -    
403 Nguyễn Thúc Hoàng Nguyên                 03/06/93   SPKA.14652    2     1.75   3.25   5.00  10.00 37.06.00805 C65 01-09-2011   -  -    
404 Nguyễn Thị Thảo Nguyên                   20/12/93 Nữ HTCA.06460    2NT   6.75   5.25   3.75  16.00 28.48.00506 402 29-08-2011   -  -    
405 Nguyễn Thị Thủy Nguyên                   16/02/93 Nữ KSAA.20953    2NT   4.75   6.50   6.25  17.50 39.08.00161 101 29-08-2011   -  -    
406 Nguyễn Văn Nguyên                        26/05/93   DDQA.38063    3     5.75   6.50   3.75  16.00 04.03.77457 401 26-08-2011   -  -    
407 Phạm Lê Thanh Nguyên                     30/10/92 Nữ MBSA.06590    2     2.50   4.75   3.50  11.00 98.05.00086 C67 10-09-2011   -  -    
408 Phan Thị Thảo Nguyên                     07/10/93 Nữ QSXD1.08099    1     5.50   3.50   4.25  13.50 48.59.00933 401 05-09-2011   -  -    
409 Trần Thị Hạnh Nguyên                     27/06/93 Nữ DTHD1.07769    3     5.00   2.75   4.50  12.50 02.S2.00458 C67 09-09-2011   -  -    
410 Vơ Hồng Nguyên                           23/09/92   BVSA.00653    2     3.50   5.75   2.50  12.00 50.13.13001 C65 05-09-2011 06-09-2011
411 Vơ Thị Thảo Nguyên                       20/11/92 Nữ KSAA.17332    2     6.00   4.25   3.00  13.50 02.S2.01043 C68 09-09-2011   -  -    
412 Lê Thị Minh Nguyệt                       08/11/93 Nữ DMSD1.04709    2NT   5.50   2.50   2.25  10.50 52.24.00073 C67 26-08-2011   -  -    
413 Nguyễn Thị Minh Nguyệt                   16/06/93 Nữ DDQA.38169    2NT   3.00   6.50   5.25  15.00 31.38.20001 402 30-08-2011   -  -    
414 Nguyễn Thị Thu Nguyệt                    02/05/93 Nữ TCTA.22327    1     4.00   4.50   5.75  14.50 56.15.00018 402 29-08-2011   -  -    
415 Nguyễn Thị Thanh Nhàn                    04/03/93 Nữ DDQA.38299 06 1     4.25   4.25   4.50  13.00 31.40.20091 402 30-08-2011   -  -    
416 Phan Thị Nhàn                            23/12/93 Nữ HUIA.20253    2NT   3.25   3.75   4.50  11.50 31.25.00741 C68 05-09-2011   -  -    
417 Đặng Hữu Nhân                            11/08/93   SPSA.02782    3     3.25   4.75   3.50  11.50 02.97.00024 C66 05-09-2011   -  -    
418 Bùi Hữu Nhân                             20/02/93   BVSA.00661    2NT   2.25   5.25   3.75  11.50 53.06.00003 C65 25-08-2011   -  -    
419 Nguyễn Hùng Nhân                         07/06/93   SPKA.06668    2     3.25   3.25   4.50  11.00 02.61.00035 C65 29-08-2011 09-09-2011
420 Nguyễn Thị Mỹ Nhân                       16/02/93 Nữ DMSA.08999    1     4.00   5.75   4.00  14.00 63.08.00701 402 08-09-2011   -  -    
421 Nguyễn Thị Thanh Nhân                    04/04/93 Nữ KSAA.22390    1     5.25   6.25   4.00  15.50 34.35.01424 402 29-08-2011   -  -    
422 Hồ Thị Thu Nhẫn                          03/02/93 Nữ GTSA.16528    2NT   2.50   4.75   3.75  11.00 37.11.00481 C68 30-08-2011   -  -    
423 Phạm Thị Nhất                            11/10/93 Nữ SGDD1.28421    1     5.50   1.50   4.00  11.00 43.11.00037 C68 05-09-2011   -  -    
424 Trần Văn Nhật                            20/11/92   GSAA.01843 06 2NT   1.50   4.25   3.25   9.00 99.99.00215 C65 01-09-2011   -  -    
425 Hồ Quỳnh Nhi                             26/05/93 Nữ KSAA.03703    2     4.75   5.00   5.50  15.50 44.02.00015 401 29-08-2011   -  -    
426 Lê Thị Phương Nhi                        12/07/93 Nữ BVSA.00678    3     4.25   5.25   3.50  13.00 02.51.00005 C67 31-08-2011   -  -    
427 Lê Thị Thanh Nhi                         15/07/93 Nữ QSKA.02427    1     6.00   5.75   4.50  16.50 42.45.00234 402 29-08-2011   -  -    
428 La Thị Thúy Nhi                          12/02/93 Nữ LPSA.01706    2     2.75   4.25   4.50  11.50 02.59.00004 C68 31-08-2011 09-09-2011
429 Nguyễn Thị Cẩm Nhi                       10/03/93 Nữ BVSA.00675    1     2.75   3.50   2.75   9.00 40.13.00754 C68 06-09-2011   -  -    
430 Nguyễn Thị ư Nhi                         04/08/93 Nữ MBSA.06884    3     3.00   3.00   4.25  10.50 02.42.00020 C68 31-08-2011   -  -    
431 Nguyễn Văn Nhiều                         25/03/90   KSAA.05718 06 1     3.50   4.00   3.50  11.00 98.05.00036 C67 30-08-2011 05-09-2011
432 Đoàn Thị Quỳnh Như                       06/11/93 Nữ DTTD1.27810    1     4.00   2.75   3.75  10.50 42.22.01158 C67 25-08-2011   -  -    
433 Ngô Đỗ Quỳnh Như                         09/09/93 Nữ NHSA.05198    1     2.00   4.50   4.00  10.50 47.06.00025 C68 01-09-2011 05-09-2011
434 Nguyễn Thị Cẩm Như                       10/11/92 Nữ SPKA.06870    2NT   2.75   3.50   4.00  10.50 37.31.02152 C66 05-09-2011   -  -    
435 Nguyễn Trần Yến Như                      17/07/93 Nữ BVSA.00699    2     4.25   4.50   3.50  12.50 02.59.00007 C67 26-08-2011   -  -    
436 Dương Đức Nhuận                          30/12/93   BVSA.01408    1     2.00   4.75   3.75  10.50 37.27.01736 C66 10-09-2011   -  -    
437 Đinh Thị Hồng Nhung                      08/08/93 Nữ BVSA.00691    1     2.75   2.75   4.25  10.00 48.36.00034 C68 30-08-2011   -  -    
438 Đoàn Thị Hồng Nhung                      01/09/93 Nữ NHSA.05119    2     6.00   5.25   5.75  17.00 33.01.00008 402 30-08-2011   -  -    
439 Lưu Hồng Nhung                           01/08/93 Nữ QSKA.02474    2     5.50   5.00   5.50  16.00 02.59.00032 402 09-09-2011   -  -    
440 Nguyễn Hồng Nhung                        28/02/93 Nữ DTTD1.27752    2     5.25   3.00   3.25  11.50 52.17.00086 C68 26-08-2011   -  -    
441 Nguyễn Thị Nhung                         06/02/93 Nữ KSAA.15464    2NT   6.75   4.75   4.50  16.00 28.48.00769 402 29-08-2011   -  -    
442 Nguyễn Thị Nhung                         10/10/93 Nữ BVSA.00689    2NT   2.75   3.25   5.25  11.50 99.99.00039 C68 07-09-2011   -  -    
443 Phạm Hồng Nhung                          21/11/93 Nữ MBSD1.27282    1     4.50   3.00   3.00  10.50 47.06.00009 C68 29-08-2011 10-09-2011
444 Thân Thị Hồng Ninh                       25/01/91 Nữ NHSA.05257    1     5.00   6.00   3.75  15.00 99.99.00449 401 05-09-2011   -  -    
445 Trần Châu Tôn ái Nữ                      26/06/92 Nữ KSAA.20568 06 2NT   4.25   5.25   3.50  13.00 37.00.00047 402 30-08-2011   -  -    
446 Vơ Huyền Trang Nữ                        14/09/93 Nữ NHSA.05268    1     3.50   5.75   4.50  14.00 42.36.00396 402 31-08-2011   -  -    
447 Dương Thị Kiều Oanh                      22/02/93 Nữ QSTA.03846    2NT   5.50   3.00   3.75  12.50 29.30.00459 C67 06-09-2011   -  -    
448 Hà Thị Kim Oanh                          03/04/91 Nữ QSKA.02591    1     3.00   4.25   5.00  12.50 40.15.00302 402 30-08-2011   -  -    
449 Lại Thị Phương Oanh                      19/01/92 Nữ NHSA.05301    1     2.00   4.00   3.25   9.50 40.13.00535 C68 29-08-2011   -  -    
450 Nguyễn Thị Kiều Oanh                     09/05/93 Nữ KSAA.13190    2     4.75   6.50   5.00  16.50 02.S2.00480 402 26-08-2011   -  -    
451 Nguyễn Thị Kiều Oanh                     12/10/93 Nữ HUID1.75422    3     5.00   4.75   5.25  15.00 02.S2.01622 401 26-08-2011   -  -    
452 Nguyễn Thị Mỹ Oanh                       12/10/93 Nữ SPKA.06968    1     2.50   3.25   5.50  11.50 42.24.00034 C67 01-09-2011   -  -    
453 Phạm Thị Oanh                            05/04/91 Nữ SPKA.06981    1     1.50   3.50   4.25   9.50 98.05.00050 C68 31-08-2011   -  -    
454 Trần Thị Ngọc Oanh                       15/10/93 Nữ MBSD1.32174    2     6.00   1.00   2.75  10.00 55.35.00013 C67 31-08-2011   -  -    
455 Trần Công Pha                            21/04/93   QSBA.05106    2NT   5.75   3.50   5.50  15.00 41.29.00234 101 29-08-2011   -  -    
456 Huỳnh Thị Hồng Phấn                      11/12/93 Nữ HHKD1.01194    3     4.75   3.50   3.75  12.00 02.21.00007 C68 06-09-2011   -  -    
457 Lâm Phát                                 20/02/93   BVSA.00723    2     3.25   5.25   5.00  13.50 41.30.00001 C66 06-09-2011   -  -    
458 Đạo Thị ánh Phi                          08/02/93 Nữ QSKA.02620 01 2NT   3.25   4.50   4.50  12.50 45.06.00028 104 08-09-2011   -  -    
459 Nguyễn Hồng Phong                        23/07/92   HUIA.22480    1     3.50   3.50   3.25  10.50 40.12.00969 C65 29-08-2011   -  -    
460 Phạm Trần Tấn Phong                      04/05/93   LPSD1.10170    2     5.00   4.25   3.25  12.50 02.30.00007 C67 06-09-2011   -  -    
461 Phạm Trần Tấn Phong                      04/05/93   NHSA.05389    2     3.25   4.50   4.00  12.00 02.30.00015 C67 25-08-2011 06-09-2011
462 Nguyễn Văn Pḥng                         16/08/93   KSAA.15950    1     5.50   4.50   5.25  15.50 42.36.00835 104 05-09-2011   -  -    
463 Lư Hoàng Phúc                            10/12/93   GTSA.09987    1     2.75   4.50   2.75  10.00 46.11.03416 C65 26-08-2011   -  -    
464 Nguyễn Ngọc Phúc                         08/11/93   DQN.09000    2NT   1.00   3.50   4.75   9.50 37.19.05385 C65 25-08-2011   -  -    
465 Nguyễn Thị Phúc                          02/08/93 Nữ SPKA.07290    1     3.50   4.00   3.00  10.50 40.02.01322 C68 06-09-2011   -  -    
466 Phan Thanh Phúc                          06/06/92   DDQA.39357    3     5.50   5.75   4.50  16.00 99.99.92049 401 29-08-2011   -  -    
467 Trần Thị Lệ Phúc                         14/06/93 Nữ NHSA.05464    1     4.75   5.00   6.25  16.00 35.36.31754 402 09-09-2011   -  -    
468 Trần Văn Anh Phúc                        28/08/93   QSBA.05401    1     3.50   5.50   5.25  14.50 40.12.00868 102 09-09-2011   -  -    
469 Lê Đăng Thị Mỹ Phụng                     01/02/92 Nữ BVSA.00749    2     2.25   3.25   4.50  10.00 98.14.00003 C65 30-08-2011   -  -    
470 Lư Kim Phụng                             22/07/93 Nữ DMSA.10326    3     3.00   5.00   3.25  11.50 02.08.00042 C67 25-08-2011   -  -    
471 Phan Thị Ngọc Phụng                      07/07/92 Nữ NHSA.05540    1     3.25   4.00   3.75  11.00 99.99.00394 C67 05-09-2011   -  -    
472 Trần Nguyễn Kim Phụng                    25/10/93 Nữ MBSD1.27754    3     4.75   4.50   3.25  12.50 02.10.00169 C67 25-08-2011   -  -    
473 Huỳnh Thiện Phước                        25/02/93   BVSA.00778    3     4.25   4.50   4.50  13.50 02.51.00007 C66 29-08-2011   -  -    
474 Quảng Thành Hoàng Phước                  25/04/93   BVSA.00775    3     1.75   6.00   4.00  12.00 02.S2.00096 C66 06-09-2011   -  -    
475 Đinh Thị ái Phương                       18/11/92 Nữ QSXD1.08508    2     4.25   2.50   3.75  10.50 98.09.00037 C67 09-09-2011   -  -    
476 Lê Ngọc Phương                           15/05/93   BVSA.01418    2     3.00   5.50   2.50  11.00 39.07.00006 C65 29-08-2011   -  -    
477 Lê Thị Hoa Phương                        25/09/93 Nữ KSAA.04787    2NT   4.25   5.50   5.50  15.50 44.24.00024 402 26-08-2011   -  -    
478 Lê Thị Phương                            16/03/93 Nữ GHAA.09416    2NT   3.50   5.50   4.75  14.00 28.75.00352 402 30-08-2011 07-09-2011
479 Lê Uyên Phương                           07/08/93 Nữ KSAA.10007    2     5.00   4.50   4.50  14.00 48.03.00186 401 06-09-2011   -  -    
480 Mai Thị Phương                           12/10/93 Nữ SGDD1.29283    3     4.00   5.00   3.50  12.50 02.03.00057 C68 29-08-2011   -  -    
481 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương                    05/08/93 Nữ HHKD1.01250    3     6.25   3.50   2.75  12.50 02.47.00010 C67 09-09-2011   -  -    
482 Nguyễn Nhật Đan Phương                   06/04/93 Nữ SGDD1.29449    2NT   5.50   7.00   3.50  16.00 53.22.00016 402 07-09-2011   -  -    
483 Nguyễn Thị Phương                        08/09/93 Nữ DDQA.39605    1     3.75   4.00   4.50  12.50 34.24.38218 C68 07-09-2011   -  -    
484 Nguyễn Thị Thanh Phương                  06/08/93 Nữ MBSA.07851    2     3.00   3.50   5.00  11.50 52.02.00014 C68 25-08-2011   -  -    
485 Nguyễn Thị Thu Phương                    05/07/92 Nữ LPSD1.10254    1     5.75   1.25   3.75  11.00 40.08.01515 C68 08-09-2011   -  -    
486 Phạm Thanh Phương                        01/01/93   SPKA.07484    2NT   2.75   5.00   4.00  12.00 98.01.00001 C65 30-08-2011   -  -    
487 Phan Thị Lan Phương                      20/08/93 Nữ HUIA.44365    1     3.50   6.00   3.50  13.00 38.19.00693 401 06-09-2011   -  -    
488 Thái Thị Kim Phương                      16/03/93 Nữ DDQA.39666    2NT   5.25   6.00   4.00  15.50 37.32.51938 402 06-09-2011   -  -    
489 Trần Thị Phương                          29/10/93 Nữ DDQA.39637    1     3.00   5.25   4.75  13.00 40.59.56891 401 29-08-2011 09-09-2011
490 Trần Thu Phương                          09/10/93 Nữ NHSA.05553    2NT   4.75   4.75   5.75  15.50 99.99.00519 401 09-09-2011   -  -    
491 Vơ Thị Uyên Phương                       09/11/93 Nữ DDQA.39425    3     5.50   5.75   5.25  16.50 04.02.76779 401 06-09-2011   -  -    
492 Bùi Thị Bích Phượng                      07/09/93 Nữ QSQD1.00734    2     7.25   6.00   4.25  17.50 52.04.00029 402 25-08-2011   -  -    
493 Mai Thị Phượng                           20/10/93 Nữ MBSD1.28010    1     5.75   4.00   4.00  14.00 40.71.00107 402 29-08-2011   -  -    
494 Nguyễn Thị Phượng                        30/11/91 Nữ DDQA.39765    2     4.00   6.50   4.25  15.00 31.01.18808 402 06-09-2011 09-09-2011
495 Nguyễn Thị Xuân Phượng                   22/12/91 Nữ BVSA.00780    1     0.75   4.50   4.75  10.00 99.99.00080 C67 26-08-2011   -  -    
496 Chu Văn Quân                             06/03/93   HUIA.24240    1     2.50   5.00   3.50  11.00 40.26.00706 C65 06-09-2011   -  -    
497 Ngô Minh Quân                            22/05/93   QSTA.03813    3     4.00   6.50   3.75  14.50 02.S2.00574 102 25-08-2011 09-09-2011
498 Đỗ Hoàng Quang                           10/10/88   KSAA.05808    3     3.25   3.50   4.25  11.00 02.95.00037 C66 29-08-2011   -  -    
499 Đỗ Nhật Quang                            21/01/93   DDQD1.48126    1     3.25   4.00   3.00  10.50 38.22.53813 C67 06-09-2011   -  -    
500 Hà Quang                                 28/03/93   QSBA.05587    3     4.00   6.50   5.50  16.00 02.S2.00423 102 25-08-2011   -  -    
501 Phu Nhật Quang                           12/03/93   BVSA.00786    1     3.00   4.50   3.75  11.50 42.48.00008 C65 05-09-2011   -  -    
502 Trương Khả Di Quang                      28/09/92   KTSA.01079 01 2     2.50   3.75   3.25   9.50 58.00.00001 C65 30-08-2011   -  -    
503 Vơ Huỳnh Minh Quang                      16/07/93   QSKA.02825    1     4.00   5.25   5.50  15.00 56.14.00052 104 25-08-2011 06-09-2011
504 Hà Kim Ngọc Quí                          21/06/93 Nữ BVSA.00803    2NT   2.50   4.75   4.25  11.50 49.06.00020 C67 26-08-2011   -  -    
505 Nguyễn Minh Qúi                          23/07/93   QSCA.01093    3     3.50   4.75   3.25  11.50 02.S2.00061 C66 29-08-2011   -  -    
506 Bùi Văn Quư                              08/01/93   QSTA.04116    1     5.50   5.50   4.00  15.00 61.28.00013 104 29-08-2011   -  -    
507 Hoàng Văn Quư                            13/02/93   BVSA.00814    1     4.75   4.00   2.00  11.00 40.15.01476 C65 06-09-2011   -  -    
508 Huỳnh Nguyễn Phú Quư                     11/07/93   QSBA.05845    3     2.00   5.25   3.75  11.00 02.31.00002 C66 09-09-2011   -  -    
509 Lưu Kim Quư                              20/08/93   BVSA.00821    2     2.50   5.25   4.00  12.00 48.43.00037 C65 26-08-2011   -  -    
510 Nguyễn Anh Quư                           29/10/93   CSSA.03100    2NT   6.50   5.25   5.25  17.00 53.02.08187 101 06-09-2011   -  -    
511 Nguyễn Văn Quư                           12/08/93   DMSA.11194    2     3.75   5.50   5.25  14.50 50.41.41023 402 30-08-2011   -  -    
512 Phạm Huy Quư                             06/12/93   BVSA.00825    1     1.75   4.25   3.25   9.50 63.14.00001 C65 09-09-2011   -  -    
513 Phạm Minh Quư                            20/01/93   KSAA.14774    1     5.50   4.00   4.00  13.50 40.03.00676 401 01-09-2011   -  -    
514 Phạm Thị Ngọc Quyên                      23/06/93 Nữ HCSD1.02208    3     5.00   3.50   3.75  12.50 02.22.00007 C67 30-08-2011   -  -    
515 Vơ Thị Như Quyên                         16/02/93 Nữ KSAA.12560    1     5.50   5.50   5.50  16.50 40.59.00403 401 09-09-2011   -  -    
516 Phạm Văn Quyền                           23/02/92   GTSA.10700    1     1.75   2.50   4.00   8.50 98.05.00044 C65 06-09-2011   -  -    
517 Phạm Minh Quyết                          05/10/93   QSBA.05807    2     5.25   4.50   4.75  14.50 02.59.00054 102 25-08-2011   -  -    
518 Hà Thị Hồng Quỳnh                        17/10/93 Nữ KSAA.10191    1     5.00   4.75   6.50  16.50 42.26.00200 402 08-09-2011   -  -    
519 Lê Khánh Quỳnh                           20/04/93 Nữ HQTA.00698    2     5.50   3.50   5.50  14.50 31.02.00641 401 06-09-2011   -  -    
520 Nguyễn Đan Quỳnh                         17/12/92 Nữ QSKA.02928    3     5.25   5.50   6.25  17.00 02.95.00014 401 09-09-2011   -  -    
521 Trương Như Quỳnh                         26/02/93 Nữ LPSD1.10380    2     3.50   3.50   4.25  11.50 02.61.00016 C68 06-09-2011   -  -    
522 Vơ Nguyễn Tuyết Quỳnh                    16/11/93 Nữ NHSA.06059    2     3.00   4.25   3.25  10.50 29.11.00368 C68 09-09-2011   -  -    
523 Trần Văn Sách                            20/08/91   HUIA.25457    2     3.25   4.25   3.75  11.50 41.21.00665 C65 25-08-2011   -  -    
524 Nguyễn Văn Sản                           04/05/93   GTSA.09003    2NT   5.50   5.00   5.00  15.50 16.52.01119 104 09-09-2011   -  -    
525 Đặng Vũ Linh Sơn                         20/12/93   HHKA.02324    1     2.50   5.00   3.50  11.00 39.16.00043 C66 29-08-2011   -  -    
526 Nguyễn Hoàng Sơn                         16/12/90   LPSD1.10410    2     5.00   4.00   5.25  14.50 48.00.00403 401 06-09-2011   -  -    
527 Nguyễn Minh Sơn                          06/03/93   BVHA.03525    3     6.00   5.25   5.25  16.50 1A.07.00129 104 30-08-2011   -  -    
528 Nguyễn Ngọc Sơn                          16/04/93   BVHA.03538    2NT   3.75   5.75   4.25  14.00 17.66.00002 104 08-09-2011   -  -    
529 Nguyễn Ngọc Sơn                          07/10/93   LBSA.01995    2     4.00   4.50   2.50  11.00 45.01.00007 C65 29-08-2011   -  -    
530 Nguyễn Thái Sơn                          18/01/93   QSBA.06065    1     3.50   6.75   5.25  15.50 48.29.00388 101 25-08-2011   -  -    
531 Đổ Thanh Sự                              24/10/92   HHKA.01382    1     3.50   3.50   3.50  10.50 98.98.00002 C65 30-08-2011   -  -    
532 Nguyễn Văn Sự                            11/04/92   KSAA.20452    2NT   5.75   5.50   4.75  16.00 37.00.00022 401 31-08-2011   -  -    
533 Nguyễn Thanh Tá                          05/10/90   BVSA.00847    1     1.50   5.50   4.00  11.00 99.99.00034 C66 09-09-2011   -  -    
534 Đỗ Tú Tài                                24/08/93   NHSA.06252    1     4.00   5.75   4.50  14.50 40.02.01366 102 09-09-2011   -  -    
535 Nguyễn Bích Tài                          10/12/92 Nữ QSKA.03057    2     5.25   4.75   6.50  16.50 98.05.00028 401 06-09-2011 09-09-2011
536 Nguyễn Duy Tài                           10/10/92   CSSA.03320    2NT   4.25   2.50   4.25  11.00 53.02.08185 C65 31-08-2011   -  -    
537 Nguyễn Phạm Chí Tài                      24/11/93   HHKA.02327    2     4.75   3.50   1.75  10.00 34.03.00223 C65 09-09-2011   -  -    
538 Nguyễn Thành Tài                         14/03/93   DTTA.10878    1     4.75   4.50   5.50  15.00 48.29.00519 401 29-08-2011   -  -    
539 Phạm Sinh Tài                            15/08/93   QSBA.06200    3     3.00   4.50   3.75  11.50 02.S2.00308 C67 29-08-2011   -  -    
540 Trịnh Công Phát Tài                      01/02/93   QSBA.06210    2NT   4.50   4.50   5.25  14.50 33.15.00090 101 30-08-2011   -  -    
541 Cao Hoàng Minh Tâm                       17/10/93 Nữ SPS.03835    2NT   7.50   4.75   5.75  18.00 49.08.00011 402 31-08-2011   -  -    
542 Ngụy Thành Tâm                           02/01/92   NHSA.06303 01 2NT   1.75   5.00   5.50  12.50 45.00.00017 401 09-09-2011   -  -    
543 Phan Thị Thanh Tâm                       15/01/93 Nữ QSKD1.09073    2     6.50   5.75   6.50  19.00 39.05.00144 401 05-09-2011   -  -    
544 Phan Thị Thanh Tâm                       01/10/93 Nữ NHSA.06344    2     6.25   5.00   4.75  16.00 52.01.00037 401 30-08-2011 07-09-2011
545 Trương Thị Tâm                           26/03/93 Nữ SPKA.08524    1     1.00   4.75   3.75   9.50 35.36.31839 C68 30-08-2011   -  -    
546 Giảng Duy Tân                            03/11/93   QSTA.05715    2     4.75   4.25   4.00  13.00 53.25.00007 C65 30-08-2011   -  -    
547 Nguyễn Trần Tân                          02/11/92   KSAA.01409    2     6.00   6.25   4.25  16.50 47.00.00004 101 08-09-2011   -  -    
548 Phan Nhật Tân                            17/07/92   DMSA.11888    2NT   2.75   5.50   3.50  12.00 56.00.00505 C67 09-09-2011   -  -    
549 Lê Ngọc Tấn                              04/03/93   GTSA.06024    2NT   1.75   3.50   4.25   9.50 35.24.17745 C66 06-09-2011   -  -    
550 Trương Trọng Thạch                       31/03/93   MBSA.09573    3     4.50   3.50   4.25  12.50 02.38.00093 C67 01-09-2011 09-09-2011
551 Huỳnh Thị Ngọc Thắm                      15/02/91 Nữ QSTA.06176    2NT   3.50   3.50   4.25  11.50 98.01.00012 C67 06-09-2011 10-09-2011
552 Vơ Thị Thắm                              06/08/93 Nữ DMSD1.06961    2     5.50   3.50   3.75  13.00 48.19.02294 C67 31-08-2011 05-09-2011
553 Đặng Văn Thắng                           10/03/92   HCSA.00455    1     2.50   3.00   3.50   9.00 42.00.00009 C65 09-09-2011   -  -    
554 Nguyễn Xuân Thắng                        13/12/93   BVSA.00947    1     3.00   5.25   3.00  11.50 40.11.00480 C66 07-09-2011   -  -    
555 Trần Việt Thắng                          30/08/91   QSKA.05416    2NT   5.00   7.00   4.50  16.50 37.00.01297 401 29-08-2011   -  -    
556 Đỗ Thị Thanh                             10/04/93 Nữ MBSA.08980    1     3.75   3.75   3.50  11.00 43.20.00552 C67 26-08-2011   -  -    
557 Bùi Hoàng Ngọc Thanh                     24/02/93 Nữ QSTA.02565    2     3.25   3.50   3.50  10.50 02.59.00021 C67 25-08-2011   -  -    
558 Lưu Thị Thanh                            24/05/93 Nữ HHKD1.01385    2NT   6.00   5.75   4.25  16.00 30.07.00830 401 09-09-2011   -  -    
559 Nguyễn Chí Thanh                         27/12/93   NLSA.10537    2     2.50   4.50   3.75  11.00 50.11.11004 C66 29-08-2011   -  -    
560 Nguyễn Thiêng Thanh                      11/04/93 Nữ HUIA.44890    2     2.50   4.25   3.75  10.50 39.07.01022 C68 29-08-2011   -  -    
561 Nguyễn Thị Mỹ Thanh                      28/07/93 Nữ DMSA.12000    1     3.50   6.00   3.50  13.00 44.11.00005 402 25-08-2011 09-09-2011
562 Vơ Xuân Thanh                            05/12/92   BVSA.00890    2     3.00   4.75   6.00  14.00 99.99.00018 102 05-09-2011   -  -    
563 Đinh Công Thành                          10/07/93   SPKA.15123    2NT   1.00   5.50   4.25  11.00 39.11.00177 C65 06-09-2011   -  -    
564 Lê Bá Thành                              06/09/87   KSAA.10076    3     6.50   5.00   6.00  17.50 99.99.00190 402 26-08-2011   -  -    
565 Lê Thuận Thành                           07/10/93 Nữ NTSD1.02415 06 3     3.75   4.50   6.00  14.50 02.21.00002 402 07-09-2011   -  -    
566 Nguyễn Khắc Thành                        24/04/91   BVSA.00907    2NT   4.25   4.25   2.50  11.00 99.99.00043 C66 26-08-2011   -  -    
567 Đặng Thị Phương Thảo                     25/05/93 Nữ DTHD1.08916    1     3.75   3.25   3.00  10.00 40.09.01343 C67 29-08-2011   -  -    
568 Đặng Thị Thảo                            19/05/93 Nữ KSAA.15299    2NT   5.25   5.25   5.50  16.00 28.86.00741 402 07-09-2011   -  -    
569 Đặng Thị Thu Thảo                        16/12/93 Nữ NHSA.10659    2NT   4.00   4.75   4.00  13.00 35.24.18031 401 06-09-2011 08-09-2011
570 Đỗ Phương Thảo                           31/07/92 Nữ NHSA.06841    3     6.25   6.25   4.25  17.00 98.21.00206 402 29-08-2011   -  -    
571 Đỗ Thị Thảo                              03/05/92 Nữ DMSD1.06913    2     4.25   4.50   3.00  12.00 98.05.00064 C68 09-09-2011   -  -    
572 Huỳnh Thị Thu Thảo                       10/06/93 Nữ KSAA.19157    2NT   3.75   4.75   6.25  15.00 35.29.23640 401 29-08-2011   -  -    
573 Lê Đức Thảo                              25/07/93   BVSA.00933    2NT   1.50   5.50   3.50  10.50 48.46.00046 C65 06-09-2011   -  -    
574 Lê Thanh Thảo                            22/10/93 Nữ KSAA.05428    2     5.50   6.75   5.25  17.50 02.59.00031 402 09-09-2011   -  -    
575 Lê Thị Như Thảo                          07/03/93 Nữ MBSA.09309    1     1.25   3.75   4.50   9.50 52.22.00009 C68 25-08-2011 09-09-2011
576 Lê Thị Phương Thảo                       12/04/92 Nữ KSAA.10732    1     2.75   4.50   5.50  13.00 98.21.00243 C68 05-09-2011   -  -    
577 Lê Thị Thanh Thảo                        29/12/93 Nữ LPSA.02310    2     3.25   5.50   3.25  12.00 47.01.00004 C68 06-09-2011   -  -    
578 Lê Văn Thảo                              25/12/93   HUID1.76678    2     2.25   4.00   4.50  11.00 48.47.06635 C67 01-09-2011   -  -    
579 Ngô Thị Thu Thảo                         16/03/93 Nữ DMSD1.10709    2     6.50   3.00   2.75  12.50 39.12.00367 C67 07-09-2011   -  -    
580 Nguyễn Phương Nguyên Thảo                16/08/93 Nữ NTSA.00757    3     7.50   7.75   7.50  23.00 04.17.00001 401 08-09-2011   -  -    
581 Nguyễn Phương Thảo                       03/12/93 Nữ DMS.06629    3     4.75   4.50   5.75  15.00 02.16.00164 402 25-08-2011 10-09-2011
582 Nguyễn Phương Thảo                       15/04/93 Nữ NHSA.06598    3     3.50   6.00   4.00  13.50 02.02.00043 C66 25-08-2011   -  -    
583 Nguyễn Phương Thảo                       05/10/93 Nữ TTNA.16682    1     2.75   4.50   3.50  11.00 40.02.00573 C67 31-08-2011   -  -    
584 Nguyễn Thị Thảo                          20/08/92 Nữ QSKA.03319    1     3.50   5.00   4.00  12.50 98.25.00015 C67 06-09-2011   -  -    
585 Nguyễn Thị Thanh Thảo                    13/04/93 Nữ SGDA.12432    2NT   3.75   4.00   3.25  11.00 49.06.00039 C68 30-08-2011   -  -    
586 Nguyễn Thị Thanh Thảo                    30/10/93 Nữ MBSD1.28961    1     3.00   1.25   4.50   9.00 42.47.00995 C68 29-08-2011   -  -    
587 Nguyễn Thị Thu Thảo                      10/02/93 Nữ HUIA.28265    2     4.00   3.50   3.25  11.00 32.25.00173 C68 06-09-2011   -  -    
588 Nguyễn Thị Vi Thảo                       14/09/93 Nữ NTSD1.02468    3     4.00   6.50   4.75  15.50 02.18.00009 401 25-08-2011   -  -    
589 Nguyễn Thu Thảo                          27/09/92 Nữ QSKA.03320    2NT   1.50   3.25   5.50  10.50 98.39.00008 C67 31-08-2011   -  -    
590 Phạm Diệp Thảo                           20/10/93 Nữ KSAA.21327    2NT   5.25   4.50   5.50  15.50 37.10.00302 401 09-09-2011   -  -    
591 Phạm Phương Thảo                         12/11/93 Nữ NTSD1.02421 06 1     7.25   4.25   5.50  17.00 99.99.00161 401 06-09-2011   -  -    
592 Phạm Thị Phương Thảo                     01/01/93 Nữ DTTA.11579    2     6.25   5.50   3.00  15.00 35.15.04911 401 05-09-2011 09-09-2011
593 Phạm Thị Phương Thảo                     01/01/93 Nữ DTTA.11579    2     6.25   5.50   3.00  15.00 35.15.04911 C67 09-09-2011   -  -    
594 Phạm Thị Phương Thảo                     18/10/93 Nữ SGD.30663    3     6.75   2.25   5.00  14.00 99.99.01213 401 25-08-2011   -  -    
595 Trần Thị Thảo                            11/12/93 Nữ HUIA.28448    1     3.75   5.25   4.00  13.00 63.01.00034 402 06-09-2011   -  -    
596 Trần Thị Thu Thảo                        09/10/92 Nữ QSKA.03329    2NT   4.50   4.50   4.00  13.00 98.21.00093 C68 31-08-2011   -  -    
597 Vơ Thị Linh Thảo                         05/04/93 Nữ DMSA.12601    1     4.25   5.50   3.50  13.50 47.03.00007 401 06-09-2011   -  -    
598 Huỳnh Thị Diễm Thi                       13/04/93 Nữ SPKA.09503    1     3.00   4.50   2.75  10.50 46.18.00116 C67 30-08-2011   -  -    
599 Vơ Ngọc Thanh Thi                        09/01/93 Nữ NLSD1.46679    2     6.25   4.00   2.50  13.00 02.S2.01148 C68 29-08-2011   -  -    
600 Lâm Chí Thiện                            25/05/92   NHSA.06988    3     6.25   4.75   4.50