1 / 2
2 / 2

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy thống kê trong năm 2018

Kết quả học tập, Sinh viên, Thông báo chung, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào February 2, 2019 lúc 8:44 am

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Năm 2018 Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 470 sinh viên đại học chính quy (sinh viên tốt nghiệp trong năm 2017). Cụ thể như sau:

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo Số SV tốt nghiệp Số SV phản hồi Tình hình việc làm Khu vực làm việc
Có việc làm Tiếp tục học Chưa có việc làm
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Đúng ngành đào tạo Liên quan đến ngành đào tạo Không liên quan đến ngành đào tạo Nhà nước Tư nhân (CP, TNHH) Có yếu tố nước ngoài Tự tạo việc làm
1 7480102 Công nghệ thông tin 88 25 75 24 53 10 8 2 2 14 43 10 4
2 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Kỹ thuật điện tử, truyền thông) 112 15 98 14 75 10 7 3 3 46 37 7 2
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27 1 19 0 15 4 0 0 0 8 10 1 0
4 7340301 Kế toán 106 90 103 88 95 3 0 4 1 43 42 10 3
5 7340101 Quản trị kinh doanh 102 82 101 81 80 9 4 5 3 39 46 8 0
6 7340115 Marketing 35 30 35 30 34 1 0 0 0 2 20 9 4
Tổng 470 243 431 237 352 37 19 14 9 152 198 45 13

Chi tiết danh sách sinh viên được khảo sát xem tại đây.