1 / 2
2 / 2

Thông tin Đề án mở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tuyển sinh — vào October 6, 2020 lúc 2:46 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học:

1. Thông tin đề án: Đề án mở ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2. Thông tin về chuẩn đầu ra: Quyết định ban hành chuẩn đầu ra

3. Thông tin về chương trình đào tạo: Quyết định ban hành chương trình khung

4. Thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng: Biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng

5. Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ:

5.1. Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

5.2. Chuyên ngành Tự động hóa

6. Tự đánh giá: Phiếu tự đánh giá