1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa đợt 1 – 2011

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào April 8, 2011 lúc 9:23 pm

Căn cứ theo thông báo số: 226/TB-HV, của Giám đốc Học viện ký ngày 30/03/2011 về việc thông báo tuyển sinh hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa.
Nhằm tạo điều kiện cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học cho mọi người có nhu cầu học tập nhưng chưa có điều kiện học tập trung tại các cơ sở đào tạo. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ Đại học theo hình thức giáo dục từ xa năm 2011 như sau:
Thông báo tuyển sinh