1 / 2
2 / 2

Thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 5, 2017 lúc 8:14 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017.

Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Danh sách chi tiết thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Link chi tiết:

http://portal.ptit.edu.vn/tuyensinh/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2017/