1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh cao học 2011 không tập trung 20 tháng

Sau đại học — vào June 1, 2011 lúc 1:14 am

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

I) NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ MÔN THI TUYỂN:

MÃ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH MÔN THI TUYỂN
CƠ BẢN CƠ SỞ NGOẠI NGỮ
60.52.70 Kỹ thuật điện tử Toán cao cấp Lý thuyết mạch Tiếng Anh
trình độ B.
60.48.15 Truyền dữ liệu &
mạng máy tính
Toán rời rạc Kỹ thuật lập trình

II) HÌNH THỨC HỌC TẬP VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1/ Hình thức học tập:         Học không tập trung: 20 tháng

2/ Địa điểm học tập:          Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh

3/ Điều kiện đăng ký dự thi:

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành ĐKDT.

– Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành ĐKDT, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

4/ Hạn chót nộp hồ sơ ĐKDT: Ngày 15/07/2011 tại Bộ phận tuyển sinh–Phòng ĐT & KHCN.

5/ Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ:            + Điện thoại: (08) 38297220                                                                                                         + Website: http://hcm.ptit.edu.vn

III) LỊCH BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN:

– Bổ sung kiến thức :                      Từ ngày 06/06/2011 đến ngày 31/7/2011

– Ôn tập dự thi:                              Từ ngày 27/06/2011 đến ngày 31/7/2011

– Thời gian thi tuyển:                     Tháng 8/2011 (theo quy định của Bộ GD&ĐT)

– Địa điểm BSKT, ôn tập, thi tuyển:           Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở TP Hồ Chí Minh

TL. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH HỌC VIỆN CƠ SỞ
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & KHCN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Trần Công Hùng

Tải về: Thông báo tuyển sinh cao học

Tải về: Danh mục ngành

Bổ sung:

Học viện tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức (BSKT) cho thí sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2011. Thí sinh đến đăng ký học BSKT cần mang theo bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học để xác định số môn cần phải học. Đề cương các môn BSKT xem tại các link kèm theo:Môn Kinh tế học,  Môn Tiếng  Anh B, Môn Kỹ thuật  Lập trình, môn  Lý thuyết mạch, môn Toán cao cấp, Toán kinh tế, toán rời rạc.

Đề cương Toán rời rạc
Đề cương Toán cao cấp
Đề cương tiếng Anh B
Đề cương lý thuyết mạch
Đề cương kỹ thuật lập trình
Đề cương Toán kinh tế