1 / 2
2 / 2

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2011

Sau đại học — vào September 30, 2011 lúc 12:03 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Học viện nhận đơn phúc khảo bài thi trong thời hạn từ ngày 30/9/2011 đến hết ngày 14/10/201.