Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quy chế tuyển sinh — vào May 29, 2015 lúc 3:20 pm

            Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/06/2015.

              Các thí sinh có thể tham khảo nội dung chi tiết của Thông tư  số 08/2015/TT-BGDĐT tại đây