1 / 2
2 / 2

Kế hoạch khung và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào December 17, 2013 lúc 8:58 am

KẾ HOẠCH KHUNG VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

Trình độ đào tạo, ngành
và phương thức đào tạo

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu 2014

Số đợt tuyển trong năm

Thời gian và hình thức tuyển sinh

Ghi chú

Học viện

Hà Nội

Tp.
HCM

1.

Đào tạo Sau đại học

 

425

1.1

Tiến sĩ

25

– Xét tuyển 02 đợt/năm

– Đợt 1: tháng 3/2014;
– Đợt 2: tháng 10/2014

Bao gồm 15 chỉ tiêu ĐA911

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

62520208

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

62520203

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

62520214

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

62480104

1.2

Thạc sĩ

400

300

100

– Thi tuyển sinh 02 đợt/năm

– Đợt 1 (chỉ tuyển sinh tại Cơ sở Phía Bắc): Tháng 3/2014;
– Đợt 2: Tháng 9/2014

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

60520208

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

60520203

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

60480104

Chuyên ngành Khoa học máy tính

60480101

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

60340102

2.

Đại học, cao đẳng chính quy

 

3.600

2.450

1.150

1 đợt thi tuyển và 1 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

– Ngày thi: 3,4 và 5/7/2014
(Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT)
– Khối thi: A, A1, D1 theo từng ngành;
– Xét tuyển theo ngành;
– Tháng 9/2014: xét tuyển NVBS

2.1

Đại học chính quy

 

3.000

2.050

950

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

520

380

140

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

280

150

130

Công nghệ thông tin

D480201

760

560

200

An toàn thông tin

D480202

220

150

70

Công nghệ đa phương tiện

D480203

400

270

130

Quản trị kinh doanh

D340101

300

200

100

Kế toán

D340301

320

200

120

Marketing

D340115

200

140

60

Ngành mới

2.2

Cao đẳng chính quy

 

600

400

200

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

150

100

50

Công nghệ thông tin

C480201

150

100

50

Quản trị kinh doanh

C340101

150

100

50

Kế toán

C340301

150

100

50

TỔNG CHÍ TIÊU

 

4.025

         

KẾ HOẠCH KHUNG VÀ DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH PHI CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

 

Trình độ đào tạo, ngành
và phương thức đào tạo

Dự kiến chỉ tiêu 2014

Số đợt tuyển trong năm

Thời gian và hình thức tuyển sinh

Ghi chú

Học viện

Hà Nội

Tp.
HCM

 

 

 

1.

Văn bằng 2

200

– Thi tuyển sinh 02 đợt/năm – Đợt 1: tháng 5/2014;
– Đợt 2: tháng 10/2014

2

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

400

– Đợt 1: tháng 7/2014;
– Đợt 2: tháng 10/2014
 

3

Đào tạo cấp bằng VLVH (Đại học VLVH, Liên thông, Văn bằng 2)

800

– Đợt 1: tháng 5/2014;
– Đợt 2: tháng 10/2014
 

4

Đại học theo hình thức GDTX

1.000

– Xét tuyển liên tục trong năm

 

5

Cao đẳng nghề

1.600

1.000

600

– Xét tuyển liên tục trong năm

 

TỔNG CHÍ TIÊU

4000