1 / 2
2 / 2

HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ CẨM NANG XÉT TUYỂN DÀNH CHO THÍ SINH

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 7, 2016 lúc 6:05 pm

Các thí sinh có thể download mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển và cẩm nang xét tuyển dành cho thí sinh tại link bên dưới:

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

Hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển

Cẩm nang xét tuyển dành cho thí sinh

Thí sinh đăng ký online : http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn