1 / 2
2 / 2

Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Đại học - Cao đẳng — vào December 17, 2012 lúc 3:36 pm

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông

từ cao đẳng lên đại học năm 2012

 

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông đại học, cao đẳng;

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông  từ cao đẳng năm 2012;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện như sau.

Bản tổng hợp danh sách và kết quả phúc khảo đính kèm.

Trân trọng thông báo!