1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào November 15, 2012 lúc 11:33 am

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh

liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012

 

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông đại học, cao đẳng;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012 của thí sinh;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 14/11/2012 của Hội đồng tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo:

Điểm chuẩn trúng tuyển của kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012: Tổng điểm 2 môn Cơ sở và Chuyên môn từ 10,00 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm liệt).

Học viện tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển vào ngày 21/11/2012 tại các Cơ sở Đào tạo của Học viện. Xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học.