1 / 2
2 / 2

Danh sách học viên được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học năm 2012

Đại học - Cao đẳng — vào October 2, 2012 lúc 1:54 pm

– Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
– Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông đại học, cao đẳng;

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận các học viên có tên sau đây đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học năm 2012 của Học viện. Danh sách kèm theo (Xem tại đây).