1 / 2
2 / 2

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai

Đại học - Cao đẳng — vào October 7, 2010 lúc 4:00 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố quyết định về việc ban hành Quy định về đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Liên thông và Đại học văn bằng hai như sau: