1 / 2
2 / 2

Giới thiệu các ngành đào tạo đại học , cao đẳng chính quy

Đại học - Cao đẳng, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào August 5, 2013 lúc 3:50 pm

Giới thiệu chung về các khoa, ngành tại cái link tương ứng  sau đây:

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ đa phương tiện.

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành kế toán