Các phòng thực hành HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2

Các phòng thực hành

Phòng thực hành CNTT
Phòng thực hành Điện tử
Phòng thực hành Viễn thông