Đảng Ủy - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


1 2 3 4 5

Đảng Ủy

Đảng Ủy

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 08.37306600
Fax: 08.37306600

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Đ/C Phạm Hoài Nam

Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

2. Đ/c Tân Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

3. Đ/c Vũ Mạnh Tường

Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

4. Đ/c Nguyễn Thanh Vân

Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

5. Đ/c Nguyễn Lương Nhật

Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

6. Đ/c Nguyễn Thị Hiền

Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM

7. Đ/c Lê Quang Phú

Đảng ủy viên Đảng ủy HVCNBCVT tại Thành Phố HCM