Công đoàn - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


1 2 3 4 5

Công đoàn

Công đoàn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG ĐOÀN HVCS

KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM

1. MÔ HÌNH

– Công đoàn Học viện Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam có lịch sử xây dựng và phát triển từ hơn 30 năm, trước đây là Công đoàn Cơ sở Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2.

– Khi Học viện CNBCVT được thành lập, Công đoàn Học viện Khối Quản lý Đào tạo Khu vực Phía Nam có quyết định được công nhận là CĐ HVCS trực thuộc Công đoàn Học viện kể từ năm 1998.

– Hiện nay Công đoàn HVCS có 220 đoàn viên.

 

2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ KHỐI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHU VỰC PHÍA NAM :

Công đoàn Học viện Cơ sở đã trải qua 6 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2,5 năm). Tại Nhiệm kỳ thứ VI (2013-2015), hiện nay Ban chấp hành CĐ HVCS gồm 7 đ/c Cán bộ

– Địa chỉ Group Mail : Cdcs@ptithcm.Edu.Vn

– Danh sách Cán bộ trong BCH gồm các ông bà có tên trong bảng.

– Hiện nay Công đoàn HVCS có 163 đoàn viên và 11 Công đoàn bộ phận.

STT

Họ tên

Chức vụ Công đoàn

Trình độ

Email

1 Lê Quang Phú Chủ tịch. Công đoàn Thạc sỹ phulq@ptit.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch Công đoàn Tiến sỹ binhnt@ptit.edu.vn
3 Đỗ Văn Việt Em Ủy viên Ban chấp hành Thạc sỹ vietemdv@ptit.Edu.Vn
4 Phan Thị Hồng Hạnh Ủy viên Ban chấp hành thạc sỹ honghapt@ptit.edu.vn
5 Trần Quang Thuận Ủy viên Ban chấp hành thạc sỹ thuantq@ptit.edu.vn
6 Lê Duy Khánh Ủy viên Ban chấp hành thạc sỹ khanhld@ptit.edu.vn
7 Ngô Thị yến Ủy viên Ban chấp hành Cử nhân yennt@ptit.edu.vn

3. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

Gồm có 11 Công đoàn bộ phận

– Địa chỉ Group Mail của các Chủ tịch CĐ bộ phận : Cdbp@ptithcm.Edu.Vn

– Danh sách các Công đoàn bộ phận và các đ/c Chủ tịch CĐ bộ phận như trong bảng sau :

STT

Công đoàn bộ phận

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Ghi chú

1 CĐ Khoa Cơ bản Lê Thanh Thuý  
2 CĐ Khoa Công nghệ thông tin Lưu Nguyễn Kỳ Thư  
3 CĐ Khoa Điện tử Tôn Thất Bảo Đạt  
4 CĐ Khoa Quản trị Kinh doanh Đỗ Như Lực  
5 CĐ Khoa Viễn Thông Lê Chu Khẩn  
6 CĐ Phòng ĐT&KHCN Nguyễn Thị Phương Thảo  
7 CĐ Phòng GV&CTSV Lê Thị Minh Hoa  
8 CĐ Phòng KT-TC Lê Thị Hồng Xinh  
9 CĐ Phòng TC-HC Ngô Thị yến  
10 CĐ Trung tâm KT&BĐCLGD Phan Lê Anh Thư  
11 CĐ Trung tâm Cơ sở VC&DV Lê Nguy6en Vy