1 / 2
2 / 2

Tổng kết nghiên cứu khoa học tại Học viện Cơ sở năm 2014

Tin tức — vào February 9, 2015 lúc 3:57 pm

Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ trân trọng thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong năm 2014 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

– Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện: 57

– Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học do Giảng viên thực hiện: 52

– Tổng số Hội thảo chuyên đề do Giảng viên thực hiện: 109

Xem chi tiết tại đây