1 / 2
2 / 2

Tổng kết nghiên cứu khoa học tại Học viện Cơ sở năm 2013

Tin tức — vào February 10, 2015 lúc 3:20 pm

Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ trân trọng thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong năm 2013 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

– Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện: 53

– Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học do Giảng viên thực hiện: 33

– Tổng số Hội thảo chuyên đề do Giảng viên thực hiện: 71

Xem chi tiết tại đây.