1 / 2
2 / 2

Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp Hệ hoàn chỉnh khóa 2006-2008

Tin tức - Sự kiện — vào November 27, 2008 lúc 7:45 am

Ngày 27 và 28/11/2008, Hội đồng tốt nghiệp năm 2008 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng chấm đố án /Khoá luận tốt nghiệp của Khoa Viễn thông 2 và Khoa CNTT 2 đã tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho 95 Sinh viên ngành Điện tử Viễn thông và 39 Sinh viên ngành CNTT,  hệ hoàn chỉnh kiến thức Đại học khoá 2006-2008. theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp thì chất lượng các Đố án tốt nghiệp tương đối tốt, hàm lượng kiến thức thực tế cao, có khả năng ứng dụng được trong thực tế nếu có những đầu tư thích đáng them nữa. Được biết trước đó, trong 2 ngày 24 và 25 /11/2008 Hội đồng chấm Khoá luận tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh cũng đã tổ chức Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho 49 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh hệ Hoàn chỉnh kiến thức Đại học khoá 2006-2008. tất cả các sinh viên này cũng vừa thi xong môn tốt nghiệp Khoa học Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong năm 2008.

Phòng QLĐT