1 / 2
2 / 2

Lễ bảo vệ đồ án – khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy 2004 – 2009

Tin tức - Sự kiện — vào December 12, 2008 lúc 3:11 am

Trong các ngày 11 và 12/12/2008, tại Khu giảng đường E và B cơ sở Quận 9, thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh(Học viện cơ sở), Hội đồng tốt nghiệp năm 2008 Học viện cơ sở và Hội đồng chấm Đồ án /Khoá luận tốt nghiệp của Khoa Viễn thông 2 và Khoa CNTT 2 đã tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp cho Sinh viên ngành Điện tử Viễn thông và Sinh viên ngành CNTT, hệ Đại học chính qui khoá 2004-2009. theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng chấm Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp thì chất lượng các Đồ án tốt nghiệp tương đối tốt, hàm lượng kiến thức chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng được trong thực tế nếu có những đầu tư thích đáng và phù hợp với môi trường thực tế thêm nữa. Theo kế hoạch, Hội đồng chấm Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp của khoa Quản trị Kinh doanh 2 cũng sẽ tổ chức Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh hệ Đại học chính quy khoá 2004-2009 vào các ngày 15-16/12/2008. Trong đợt này Hội đồng tốt nghiệp năm 2008 của Học viện cơ sở sẽ tổ chức bảo vệ Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp cho 171 sinh viên hệ Đại học chính quy các ngành Điện tử – Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh.

Phòng QLĐT&TTTL