1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO V/v xét miễn học, miễn thi Quốc phòng tại Học Viện Cơ Sở

Tin tức — vào September 28, 2018 lúc 12:28 pm

CV NOIBO 309_MIEN HOC MIEN THI GDQP