1 / 2
2 / 2

Thông báo về việc đã có bằng tốt nghiệp ĐH VLVH khóa 2005, ĐH văn bằng 2, Cao đẳng chính quy khóa 2008, Đại học chính quy khóa trước trả nợ

Tin tức — vào December 9, 2011 lúc 11:17 am

Cập nhật ngày 22/12/2011:

Học viện Cơ sở xin thông báo đã có bằng tốt nghiệp Đại học hình thức VLVH khóa 2005 và hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008, Đại học chính quy khóa trước trả nợ, Đại học văn bằng 2 và Liê thông từ CĐ lên ĐH khóa 2008 cụ thể như sau:

1. Đại học VLVH khóa 2005 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

2. Đại học chính quy khóa trước trả nợ và Cao đẳng chính quy khóa2008 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

3. Đại học văn bằng 2 khóa 2007 và khóa trước trả nợ (Danh sách kèm theo)

4. Liên thông từ CĐ lên ĐH khóa 2008 (Danh sách kèm theo)

*Các trường hợp chưa được cấp bằng của khóa 2005 hệ Đại học hình thức VLVH (Danh sách kèm theo)

(Danh sách các sinh viên chưa được nhận bằng còn cập nhật trong thời gian tới)