1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2008 – 2009

Thông báo chung — vào September 1, 2008 lúc 10:04 am

Thông báo thời khóa biểu các lớp chính học kì 1 năm học 2008 – 2009, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/09/2008 tới 10/02/2009