1 / 2
2 / 2

Học viện Công nghệ Bưu chính VT vẫn là đơn vị thuộc VNPT

Thông báo chung — vào April 10, 2008 lúc 2:09 am

Ngày 10/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thông tin và Truyển thông. Trong đó, khoản 2 Điều 1 quyết định có nêu rõ Chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuyển từ Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ thông tin và Truyền thông quản lý.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ TT & TT và Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPT, ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1467/QĐ-TTg về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 1 của Quyết định 370/QĐ-TTg. Như vậy, Học viện CNBCVT vẫn là một đơn vị thuộc quyền quản lý của VNPT.

H.A

(Tuần tin VNPT  số 13* tuần 43)