1 / 2
2 / 2

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp

Thông báo chung, Tin tức — vào July 14, 2017 lúc 8:48 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017, về Học viện Cơ sở nhận bằng tốt nghiệp. Thông báo chi tiết và danh sách cấp bằng, vui lòng tải file kèm theo:

THÔNG BÁO CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2017

DANH SÁCH BẰNG TỒN ĐỢT 1.2017