1 / 2
2 / 2

Số lượng hồ sơ ĐKDT và tỉ lệ “chọi” của các ngành hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2011

Tin tức — vào June 25, 2011 lúc 11:11 pm

Qua tổng hợp số liệu, năm 2011 số lượng hồ sơ ĐKDT vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.HCM như sau: