1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ, ĐH hình thức VLVH và ĐH Từ xa được và chưa được công nhận tốt nghiệp tháng 11/2011

Tin tức — vào November 30, 2011 lúc 11:23 am

Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và chưa được công nhận tốt nghiệp các lớp hệ: Chính quy, vừa làm vừa học, từ xa tháng 11/2011.

1. Đại học chính quy – Trả nợ
2. Đại học vừa làm vừa học – Trả nợ
3. Đại học từ xa – hệ 5 năm
4. Đại học từ xa – hệ 2,5 năm
5. Danh sách SV chưa được công nhận tốt nghiệp