1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên chưa được ký bằng tốt nghiệp

Tin tức — vào October 10, 2011 lúc 9:53 pm

Danh sách sinh viên chưa được ký bằng tốt nghiệp các lớp:

Liên thông (chính quy, VLVH) khóa 2008 tại Cơ sở Tp.HCM;

ĐH VLVH khóa 2005 tại Tp.HCM;

ĐHTX khóa 2005 tại Cơ sở Tp.HCM;

Đại học liên thông chính quy trả nợ tại Cơ sở Hà Nội;

ĐH bằng 2 VLVH khóa trước trả nợ Cơ sở Hà Nội

Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đây chủ động liên hệ với các đơn vị tổ chức đào tạo để bổ sung thông tin trước ngày 15/10/2011.

Toàn văn thông báo và danh sách Sinh viên chưa được ký bằng tốt nghiệp