1 / 2
2 / 2

Posts Tagged ‘cao đẳng’

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ (CAO ĐẲNG THỰC HÀNH) Nhằm góp phần tích cực thực hiện Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định…