V/v Thông tin về Ngày hội tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (JOB FAIR 2017) - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

V/v Thông tin về Ngày hội tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (JOB FAIR 2017)

Sinh viên — vào November 3, 2017 lúc 3:10 pm

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây:  JOB FAIR 2017