1 / 2
2 / 2

Thông tin tuyển dụng Global CyberSoft (Vietnam) JSC

Sinh viên — vào November 18, 2013 lúc 9:43 am

Hiện tại Global CyberSoft (Vietnam) JSC đang có chương trình tuyển dụng như sau:

+ Internship: dành cho các bạn sinh viên năm thứ 3,4 (part time/full time)

+ Fresh Engineer: dành cho các bạn sắp tốt nghiệp (full time)

Xem thông tin chi tiết tại:
13M-FLD-014 – Job Opening Software Engineer Nov-2013

13M-FLD-014 – Job Opening Internship Nov-2013