1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện kỹ thuật viễn thông

Thực tập - Học bổng — vào September 3, 2015 lúc 9:45 am

Trung tâm Kỹ thuật 3 đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện kỹ thuật viễn thông, chi tiết xem link sau: thông tin tuyển dụng