1 / 2
2 / 2

Nghiên cứu sinh tại đại học SUTD

Thực tập - Học bổng — vào October 14, 2013 lúc 9:46 am

Trường đại học SUTD đang có chương trình nghiên cứu sinh về các chuyên ngành:

– Phát triển sản phẩm công nghệ (EPD)

– Các hệ thống công nghệ và thiết kế (ESD)

– Kỹ thuật và thiết kế các hệ thống thông tin (ISTD)

– Kiến trúc và thiết kế bền vững (ASD)

Thông tin chi tiết