1 / 2
2 / 2

Thông báo v/v tổ chức đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014

Sinh viên — vào April 28, 2014 lúc 2:59 pm

Sinh viên xem thông báo về việc mở lớp hè tại đây: Thong bao dang ky hoc ky he nam hoc 2013-2014 và điền vào mẫu này: MAU DANG KY HOC KY HE_2014 và gửi về Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên đúng thời gian quy định.

P.Giáo vụ & Công tác sinh viên