Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học,hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16 - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học,hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16

Sinh viên — vào December 25, 2017 lúc 10:30 am