Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019

Sinh viên, Tin tức — vào July 19, 2018 lúc 9:12 am

Sinh viên chú ý theo dõi thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 và thực hiện theo link đính kèm  goo.gl/HpTcoa