1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO HỌC GDQP NĂM 2018

Sinh viên — vào December 7, 2017 lúc 8:39 am

* Sơ đồ chỉ dẫn đường vào Trung tâm giáo dục quốc phòng:

* Biên chế lớp học:

STT LỚP TỔNG SỐ
1 D17CQAT01-N 80
2 D17CQCN01-N + D17CQDT01-N + D17CQDT02-N 149
3 D17CQKT01-N + D17CQQT01-N + D17CQVT02-N 153
4 D17CQCN02-N + D17CQCN03-N + D17CQMR01-N (từ MSSV N17DCMR001 đến N17DCMR030) 154
5 D17CQPT01-N + D17CQVT01-N + D17CQMR01-N (còn lại) 154