1 / 2
2 / 2

Thông báo đến sinh viên ngành CNTT: V/v nộp hồ sơ tham dự xét duyệt Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông lần VI do Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức

Kết quả học tập, Sinh viên — vào July 23, 2014 lúc 11:00 am

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin vui lòng xem thông báo về giải thưởng tại đây (TB XET DUYET GIAI THUONG CNTT_UBND TPHCM) cùng các tiêu chí giải thưởng (phuluc 2- Tieu chi giai thuong)

và nộp đơn (theo mẫu Phuluc 1- MAUHOSO) để tham gia xét dự thưởng!