1 / 2
2 / 2

Điểm tổng kết năm học 2011-2012 lớp ĐH, CĐ khóa 2011 hệ chính quy

Kết quả học tập — vào August 23, 2012 lúc 8:37 am

BANG DIEM_C11CQCN01, BANG DIEM_C11CQKT01, BANG DIEM_C11CQQT01, BANG DIEM_C11CQVT01, BANG DIEM_D11CQCN01, BANG DIEM_D11CQDT01, BANG DIEM_D11CQKT01, BANG DIEM_D11CQKT02, BANG DIEM_D11CQQT01, BANG DIEM_D11CQQT02, BANG DIEM_D11CQVT01, BANG DIEM_D11CQVT02