1 / 2
2 / 2

Điểm tổng kết năm học 2011-2012 khóa ĐH 2009 hệ chính quy

Kết quả học tập — vào August 23, 2012 lúc 8:29 am

LOP D09QBA1 (33)_HOAI; LOP D09QBA2 (47)_HOAI; LOP D09QBA3 (100)_HOAI; LOP D09THA1 (48)_HOAI; LOP D09THA2(81)_HOAI; LOP D09THA3(74)_HOAI; LOP D09VTA1(47)_HOAI; LOP D09VTA2(76)_HOAI; LOP D09VTA3 (60)_HOAI; LOP D09DTA1 (33)_HOAI