1 / 2
2 / 2

Điểm tổng kết năm học 2011-2012 các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2010

Kết quả học tập — vào August 23, 2012 lúc 8:44 am

DIEM 4HK LOP C10CQCN01-N, DIEM 4HK LOP C10CQQT01-N, DIEM 4HK LOP C10CQVT01-N, DIEM 4HK LOP D10CQCN01-N, DIEM 4HK LOP D10CQCN02-N, DIEM 4HK LOP D10CQCN03-N, DIEM 4HK LOP D10CQDT01-N1, DIEM 4HK LOP D10CQKT01-N, DIEM 4HK LOP D10CQQT01-N, DIEM 4HK LOP D10CQQT02-N, DIEM 4HK LOP D10CQVT01-N, DIEM 4HK LOP D10CQVT02-N, DIEM 4HK LOP D10CQVT03-N